W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprawozdanie z realizacji zadania związanego z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

04.04.2022

Zdjęcie

Sprawozdanie z realizacji zadania związanego z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w Wydziale Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Siedlce – OZF

W Wydziale składa się wnioski:

  1. o nadanie numeru PESEL
  2. o potwierdzenie profilu zaufanego

W ramach wykonywania tych zadań Wójt Gminy Siedlce zapewnił obywatelom Ukrainy , których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny, na postawie art. 2 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii, która jest niezbędna do nadania numeru PESEL.

Obsługę  osób, o których mowa powyżej zapewniają następujące stanowiska pracy:

  1. stanowisko ds. działalności gospodarczej,
  2. stanowisko ds. dowodów osobistych,
  3. stanowisko ds. ewidencji ludności,
  4. stanowisko ds. kontroli i promocji,
  5. stanowisko pomocy administracyjnej.

 

Ponadto zatrudniono osobę do obsługi obywateli Ukrainy, ubiegających się o nadanie nr PESEL w Urzędzie Gminy Siedlce, która komunikuje się z petentami w ich ojczystym języku- ukraińskim i pomaga w wypełnianiu w/w wniosków. Z Urzędem Gminy współpracę nawiązała wolontariuszka, która również pomaga w porozumiewaniu się z obywatelami Ukrainy. Wszystkie w/w osoby informują obywateli Ukrainy o dalszych działaniach jakie powinni podjąć, kierują do odpowiednich instytucji by w efekcie otrzymały pomoc o charakterze pieniężnym jak i nie pieniężnym czyli wszelką pomoc jaką gwarantuje państwo polskie.

W dużej mierze wśród petentów najwięcej jest matek z dziećmi. W związku z powyższym również pomyślano o najmłodszych, którym utworzono kącik zabaw, aby mogły się zabawić w tym czasie jak ich najbliżsi załatwią wszelkie formalności w urzędzie.

Do dnia 1.04.2022r. wydano:

  1. 597 dokumentów o nadaniu numeru PESEL
  2. 423 zlecenia na nieodpłatne wykonanie fotografii

 

Sytuacja dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych Gminy Siedlce

Obecnie do publicznych szkół i przedszkoli w gminie Siedlce uczęszcza obecnie 66 dzieci i młodzieży z Ukrainy; pięćdziesięciu uczniów uczy się w szkołach podstawowych, a szesnaścioro dzieci zostało objętych wychowaniem przedszkolnym.

Dzieci z Ukrainy są przyjmowane do publicznych szkół i przedszkoli na identycznych zasadach jak obywatele polscy. Przyjmowanie dzieci do publicznych przedszkoli jest możliwe w przypadku wolnych miejsc, po kontakcie z dyrektorem placówki. Do szkół podstawowych przyjmowani są uczniowie zamieszkali na terenie obwodu danej szkoły. Dzieci mogą zostać przyjęte również do szkoły innej niż obwodowa, jeżeli dysponuje ona wolnymi miejscami. Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej należy zgłosić się do dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko. Poziom klasy, do której zostanie przyjęte dziecko, zostanie ustalony na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę ukraińską, a w przypadku ich braku na podstawie informacji udzielonych przez rodzica/opiekuna. Dokumenty nie muszą być tłumaczone na język polski.

Szkoły udzielają pomocy również w zakresie nauki języka polskiego. Każdy uczeń przybyły z Ukrainy, uczęszczający do szkoły podstawowej ma zapewnione minimum dwie dodatkowe godziny nauczania języka polskiego. W Szkole Podstawowej w Nowych Iganiach, do której uczęszcza obecnie 19 uczniów z Ukrainy, jako pomoc nauczyciela zatrudniono osobę, która zna język polski i język ukraiński. Umożliwi to lepszą komunikację z uczniami oraz objęcie ich wsparciem psychologicznym.

 

 

{"register":{"columns":[]}}