W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze pracownika -SPECJALISTA DS. DORADZTWA I KOORDYNACJI PROJEKTÓW

15.09.2022

Zdjęcie

                      

Ogłoszenie o naborze pracownika

 

Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

 

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 15 września 2022 r. nabór na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. DORADZTWA I KOORDYNACJI PROJEKTÓW

 

 1. WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 2. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe.
 4. Staż pracy minimum 3 lata.
 5. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich.
 6. Doświadczenie w zakresie doradztwa, doradztwa związanego z realizacją projektów dofinasowanych ze środków zewnętrznych oraz dotyczącego bieżącego funkcjonowania jednostki.
 7. Doświadczenie związane z koordynowaniem projektów dofinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.
 8. Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji.
 9. POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 

 1. Wykształcenie wyższe (ekonomiczne, techniczne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków) lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe w/w zakresie lub innych o profilu zbliżonym.
 2.  Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE.
 3. Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów.
 4. Znajomość zagadnień związanych z PROW 2014-2020.
 5. Prawo jazdy kat. B.

 

 1. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 

 1. Obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ziemi Siedleckiej.
 2. Organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje.
 3. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR.
 4. Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań.
 5. Monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
 6. Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu.
 7. Koordynowanie projektów współpracy.
 8. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów.
 9. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc.
 10.  Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową.
 11. Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia.
 12. Realizacja projektów Stowarzyszenia.
 13. Przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji.
 14. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania oraz rozliczenia dofinansowania.
 15. Bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.
 16. Prowadzenia na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, w tym nazwy programu, w zakresie, którego udzielono doradztwa, a także naboru, którego dotyczy i numeru zawartej umowy.
 17. Przekazywania Zarządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 16 wraz z wnioskami o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyboru operacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa w §7.
 18. Koordynowanie realizacji szkoleń przewidzianych dla pracowników LGD oraz członków Rady w LSR i członków LGD.
 19. Przekazywanie do akceptacji SW wypracowanych przez LGD propozycji w zakresie zmiany kryteriów wyboru projektów.
 1. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 

Umowa o pracę (1/2 etatu) – możliwość łączenia etatów.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór 
na stanowisko:
SPECJALISTA DS. DORADZTWA I KOORDYNACJI PROJEKTÓW”– w terminie do 22 września do godz. 16:00; osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112Wiśniew lub za pośrednictwem poczty. Biuro LGD ZS czynne jest w godzinach: poniedziałek – piątek 800 - 1600.

 

Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oferty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum.

Oferty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:

- etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

- etap II.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd LGD.

 

Do składanych dokumentów prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej: www.lgdsiedlce.pl w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru.

 

Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Kryszczuk

 

 

                                                             

{"register":{"columns":[]}}