W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze pracownika - specjalista ds. monitoringu i ewaulacji

15.09.2022

Zdjęcie

 

Ogłoszenie o naborze pracownika

 

Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

 

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 15 września 2022 r. nabór na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI

 

 1. WYMAGANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 

 1. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. Doświadczenie w pracy – preferowane, co najmniej 2 lata pracy na podobnym stanowisku,
 3. Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności PROW 2014 – 2020,
 4. Podstawowa znajomość przepisów prawnych i zagadnień związanych z przepisami UE,
 5. Znajomość zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR,
 6. Biegła obsługa komputera (MS Word, MS Excel) i Internetu,
 7. Prawo jazdy kat. B.

 

 1. POŻĄDANE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 

 1. Znajomość dokumentów programowych: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 w zakresie działań dotyczących LGD, w szczególności działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
 2. Umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych i sprawozdawczych w zakresie realizacji projektów,
 3. Wskazana znajomość zasad współfinansowania i realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych,
 4. Wskazana znajomość zasad tworzenia, aktualizacji i ewaluacji dokumentów strategicznych.

 

 1. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 

 1. Systematyczne monitorowanie i ewaluowanie założeń LSR,
 2. Przygotowywanie, sprawozdań, raportów ewaluacyjnych, projektów uchwał,
 3. Nadzór i monitoring prawidłowości wypełniania przez beneficjentów ankiet monitorujących w ramach wdrażania LSR,
 4. Kompletowanie, przetwarzanie i archiwizacja ankiet monitorujących,
 5. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 6. Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
 7. Prowadzenie monitoringu realizowanych operacji, pod względem zgodności z LSR
  i zaplanowanych w niej wskaźników,
 8. Monitorowanie sprawozdań składanych przez beneficjentów pod względem ich prawidłowości,
 9. Bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR,
 10. Prowadzenie na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, w tym nazwy programu, w zakresie, którego udzielono doradztwa, a także naboru, którego dotyczy i numeru zawartej umowy,
 11. Przekazywania Zarządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 10 wraz z wnioskamio przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyboru operacji ,zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa w §7,
 12. Rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji
  w ramach LSR,
 13. Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną
  i międzynarodową,
 14. Realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie monitoringu i ewaluacji,
 15. Monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
 16. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, w tym prowadzenie sekretariatu.

 

 1. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 

Umowa o pracę (1/2 etatu) – możliwość łączenia etatów.

 

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór 
na stanowisko:
„SPECJALISTA DS. MONITORINGU I EWALUACJI” – w terminie do 22 września do godz. 16:00; osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112Wiśniew lub za pośrednictwem poczty. Biuro LGD ZS czynne jest w godzinach: poniedziałek – piątek 800 - 1600.

 

Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oferty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum.

Oferty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:

- etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

- etap II.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd LGD.

 

 

Do składanych dokumentów prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej: www.lgdsiedlce.pl w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru.

 

    Prezes Zarządu

       /-/ Krzysztof Kryszczuk

 

 

{"register":{"columns":[]}}