W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy Rudka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Rudka.

Data publikacji strony internetowej: 2022-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Część obrazów graficznych posiada nieadekwatny do treści opis alternatywny,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Dla części plików do pobrania brak informacji o formacie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jerzy Gabrysiak, jerzy.gabrysiak@rudka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 7305853. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak podjazdu dla wózków.
 2. Brak windy. Przed wejściem do przedsionków przy obu wejściach budynku nie ma schodów. Poziom posadzki przy drzwiach wejściowych znajduje się 10 cm wyżej od poziomu gruntu. Drzwi wejściowe mają szerokość 90 cm, drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone. Pomiędzy przedsionkami a główną częścią budynku zamontowane są drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone o szerokości 90 cm. Różnica wysokości pomiędzy poziomem posadzek i głównej części budynku wynosi 10 cm. Pomieszczenia biurowe urzędu znajdują się na 1 piętrze budynku. Prowadzą do nich schody o szerokości posiadające 17 stopni o szerokości 110 cm. Drzwi wejściowe z klatki schodowej do urzędu mają szerokość 80 cm. Poziom holu jest obniżony w stosunku do poziomu zejścia z klatki schodowej o 8 cm. Hol główny urzędu ma szerokość 3 m. Z holu można wejść do 10 pomieszczeń biurowych. Hol posiada zwężenie o szer. 2 m, przy którym znajdują się drzwi do 1 pomieszczenia biurowego.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

{"register":{"columns":[]}}