W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wysoce zjadliwa grypa ptaków( HPAI)

31.05.2021

Wójt Gminy Mokobody informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) teren Gminy Mokobody

grypa ptasia

Wójt Gminy Mokobody informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem  nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) teren Gminy Mokobody został objęty:
obszarem zapowietrzonym tj. miejscowości Kisielany-Kuce, Kisielany-Żmichy, Niwiski, Niwiski-Kolonia, Wyłazy,
obszarem zagrożonym tj. miejscowości: Bale, Jeruzale, Kapuściaki, Mokobody, Mokobody-Kolonia, Osiny Dolne, Osiny Górne, Wesoła, Wola Żukowska, Zaliwie-Brzozówka, Zaliwie-Szpinki, Zaliwie-Piegawki, Ziomaki, Żuków

Na obszarze zapowietrzonym, nakazuje się:

-trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;

-zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

-zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

-zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność z ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:

* wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru zapowietrzonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,

* niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładów lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

* stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładów lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

-prowadzenie ewidencji:

*wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,

* czyszczenia i odkażania środków transportu,

– niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1069/2009”.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

utrzymywania ptaków w gospodarstwach domowych;

- przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;

-odnowy populacji ptaków łownych;

-organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

-przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;

-przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;

-przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;

-przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;

-przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów;

-przemieszczania skór, skórek i piór pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów.

Na obszarze zagrożonym, nakazuje się:

-trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;

-zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

– zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;

– zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze ptakami utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:

*wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru zagrożonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,

* niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładu lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

* stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

– prowadzenie ewidencji:

*wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej, oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,

*czyszczenia i odkażania środków transportu,

-niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009.

Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

-przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;

-odnowy populacji ptaków łownych;

-organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

-przemieszczania jaj wylęgowych z zakładów;

-przemieszczania świeżego mięsa i podrobów z ptaków pochodzącego od ptaków utrzymywanych i ptaków dzikich z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;

-przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa ptaków z zakładu;

– przemieszczania jaj do spożycia przez ludzi z zakładów;

-przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów; przemieszczenia skór, skórek i piór pochodzących od ptaków utrzymywanych z zakładów.

Wyżej wymienione  nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na wskazanym obszarze.

W związku z powyższym Wójt Gminy Mokobody prosi o dostosowanie się to ww. nakazów oraz zakazów w celu uniknięcia rozpowszechniania się choroby na dalszy obszary.

Materiały

rozporządzenie nr 13
Rozporządzenie​_nr​_13​_Wojewody​_Mazowieckiego​_z​_dnia​_7​_maja​_2021.pdf 4.04MB
rozporządzenie nr 16
Rozporządzenie​_nr​_16​_Wojewody​_Mazowieckiego​_z​_dnia​_26​_maja​_2021r.pdf 3.36MB