W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji - informacje

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Margonin na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Margonin tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tj. Dz.U. z 2016 r. Nr poz. 570).

W terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Urzędu Miasta i Gminy Margonin, oferta jest zamieszczana na okres 7 dni w:

  • Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.margonin.pl (w zakładce "Organizacje pozarządowe NGO - Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji"),
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Margonin www.margonin.pl
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Margonin

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać osobiście w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 27, 64-830 Margonin lub drogą elektroniczną na adres: katarzyna.kupniewska@margonin.pl na właściwym formularzu (skan z podpisem).

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez organizację na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tj. Dz.U. z 2016 r. Nr poz. 570).w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 10:07 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Maćkowiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji - informacje 1.0 09.02.2022 10:07 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}