W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podział nieruchomości

Opis usługi

Usługa umożliwia dokonanie podziału nieruchomości poprzez złożenie do Urzędu Miasta i Gminy Margonin wniosku w powyższej sprawie. Podziału nieruchomości można dokonać jeżeli jest on zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku planu jeżeli jest zgodny z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź nie jest on sprzeczny z przepisami odrębnymi po uzyskaniu pozytywnej opinii. Podziału nieruchomości można dokonać także niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Podział nieruchomości

Kogo dotyczy usługa - Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o podział nieruchomości a wymienione w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Czas realizacji – bez zbędnej zwłoki, uzależniony od czasu dostarczenia dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o podział nieruchomości. 

Załączniki (oryginały):

  1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis KW, akt notarialny, orzeczenie sądowe) 
  2. wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi. 
  3. wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany na mapie zasadniczej (po l egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu podziałowego i 1 egz. dla uprawnionego geodety),
  4. ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art.94 ust.1 pkt 2. 
  5. pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust.1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 

W przypadku, gdy podział nieruchomości ma nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego, na podstawie art. 95 ww. ustawy, postanowienie opiniujące nie jest wymagane. W przypadku dokonywania podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 93 ust. 2a i art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, we wniosku, o którym mowa wyżej wymagane jest podanie celu podziału

Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału, wniosek należy uzupełnić o:

  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  • wykaz zmian gruntowych,
  • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
  • projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej (po l egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu podziałowego i 1 egz. dla uprawnionego geodety). 

Zgodnie z art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję w sprawie podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wydaje się po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Opłaty -  brak

Miejsce obsługi klienta: Urząd Miasta i Gminy Margonin, sekretariat Urzędu lub pok. nr 6

Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Kontakt: 67 2846 068; 67 3541348

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

Od decyzji w sprawie podziału nieruchomości, służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art. 64 § 2 kodeks postępowania administracyjnego, nie usunięcie braków skutkuje pozostawieniem podania bez rozpoznania.

Z wnioskiem o pozwolenie na dokonanie podziału zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków, winien występować do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, właściciel lub wieczysty użytkownik dzielonej nieruchomości, bądź ich pełnomocnicy, zgodnie z art. 36 ust. L pkt. 8, w związku z art. 36 ust 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz. 840), załączając 2 egz. mapy z projektowanym podziałem i uiszczając opłatę skarbową.

Pozwolenie konserwatora wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

Materiały

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
wniosek​_o​_podzial.doc 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:47 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Krząkała
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podział nieruchomości 2.0 20.09.2023 11:28 Krzysztof Maciejewski
Podział nieruchomości 1.0 09.02.2022 09:47 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}