W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagane dokumenty:

  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty: Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta i Gminy Margonin, sekretariat Urzędu

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta i Gminy Margonin, pokój nr 3

Kontakt: tel. 67 35 41 346

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

  • Brak w przypadku złożenia prawidłowej deklaracji.
  • W przypadku prowadzenia postępowania przez organ podatkowy odwołanie od wydanej decyzji podatkowej wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

Inne informacje:

  • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

  • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

  • W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

  • Właściciele nieruchomości są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, obliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania na wyszczególniony rachunek bankowy.

Materiały

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja edytowalna
DEKLARACJA​_O​_WYSOKOSCI​_OPLATY​_ZA​_GOSPODAROWANIE​_ODPADAMI​_KOMUNALNYMI.doc 0.06MB
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)
DEKLARACJA​_O​_WYSOKOSCI​_OPLATY​_ZA​_GOSPODAROWANIE​_ODPADAMI​_KOMUNALNYMI.pdf 0.11MB
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (wersja edytowalna)
Uchwała​_XXXII-330-2021​_deklaracja​_rekracyjne​_załącznik.doc 0.04MB
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (PDF)
Uchwała​_XXXII-330-2021​_deklaracja​_rekracyjne​_załącznik.pdf 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2022 09:19 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Duda, Monika Pałucha
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.0 19.09.2023 09:31 Krzysztof Maciejewski
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.0 21.03.2022 11:36 Krzysztof Maciejewski
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.0 09.02.2022 09:19 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}