W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o przetargu - 23.08.2022

23.08.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin ogłasza i przetarg ustny nieograniczony na zbycie

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1127/13 o pow. 0,6202 ha, położonej w Margoninie pomiędzy ulicą Cmentarną a Strzelecką. Lokalizacja bardzo dobra, daleki dostęp do sieci energetycznej. W odległości ok. 350 m, w ul. Cmentarnej wbudowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie przez wydzieloną drogę o funkcji w planie - publicznej drogi dojazdowej. Aktualnie dojazd drogą asfaltową i odcinkiem drogi gruntowej. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00022455/4. Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin. W planie nieruchomość przeznaczona jest na cele produkcyjne, składy i magazyny. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza – 378 000,00 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Termin przetargu – 26 września 2022 r. o godz. 900.

Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13.

  1. Warunki przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto nr 81894500021300010120000060 Banku Spółdzielczego w Chodzieży 0/ Margonin, najpóźniej do dnia 21 września 2022 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłat należy dopisać „I przetarg na zbycie działki 1127/13 w Margoninie – wadium”.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.
Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego.

  1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
  4. Termin uiszczenia ceny sprzedaży (pomniejszonej o wpłacone wadium) oraz należnego podatku VAT upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.
  5. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.
  6. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
  7. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.
  8. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 15 lub pod nr tel. 067 3541348.

Data ogłoszenia przetargu – 24 sierpnia 2022 r.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.08.2022 08:06 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jolanta Krząkała
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o przetargu - 23.08.2022 1.0 24.08.2022 08:06 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}