W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o przetargu - 20.06.2022

20.06.2022

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Margonin o I przetargu ustnym nieograniczonym na wynajęcie części nieruchomości gruntowej w Margoninie

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Margonin, dnia 20 czerwca 2022r.

Burmistrz  Miasta i Gminy  Margonin ogłasza I przetarg  ustny  nieograniczony na wynajęcie  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Margonin

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomość gruntowej o pow. 25 m2  położonej w Margoninie , oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 531. Wg ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest jako Bz. Działka zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1B/00029477/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu Wydział Ksiąg Wieczystych.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie lub w studium.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Margonin  nieruchomość stanowi Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 1. Forma dysponowania, sposób  zagospodarowania, okres wydzierżawienia.

Najem części działki o powierzchni 25m2, której położenie zostało naniesione na załączniku graficznym do niniejszego ogłoszenia. Przeznaczenie przedmiotu przetargu - cele rekreacyjno-wypoczynkowe na okres 3 lat.

 1. Cena wywoławcza  czynszu  rocznego.

Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi 13,00 zł. (słownie: trzynaście zł 00/100) Minimalne postąpienie wynosi 2,00 zł  (słownie: dwa zł 00/100).

 1. Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2022 roku o godz. 900 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie ul. Kościuszki 13.

 1. Warunki udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 20% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto nr 81894500021300010120000060 Bank Spółdzielczy w Chodzieży 0/ Margonin, najpóźniej do dnia 15 lipca 2022 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy dopisać „I przetarg na najem części działki nr 531 w Margoninie – wadium”.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne osobiście, lub poprzez pełnomocnika, na podstawie notarialnego upoważnienia oraz osoby prawne, przedstawiając aktualny wypis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa.

 1. Pozostałe informacje.
 1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, stosowne pełnomocnictwa oraz złożyć oświadczenie  o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych  w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował  z roszczeniami  z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu dzierżawy.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg  zaliczone zostanie na poczet  czynszu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od  zawarcia umowy najmu. Wadium zostanie zwrócone osobie, która przetargu nie wygrała w ciągu 3 dni od dnia  odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Umowa najmu zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 5. Najemca z tytułu najmu opłacać będzie czynsz oraz podatek od nieruchomości. Ustalony w przetargu czynsz, podlegać będzie corocznej waloryzacji, w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany corocznie  w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 6. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po jej  zawarciu.
 7. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 8. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu  w pok. nr 14 lub pod nr tel. 673541347.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.06.2022 08:14 Krzysztof Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Justyna Dziwulska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o przetargu - 20.06.2022 1.0 21.06.2022 08:14 Krzysztof Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}