W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Margonin zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego Gminy Margonin zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Margonin na portalu samorzad.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022.01.31.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.01.31.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022.01.31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Maciejewski, adres poczty elektronicznej sekretariat@margonin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 67 28 46 068. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjno-biurowy Margonin ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd do wózków inwalidzkich oraz automatycznie rozsuwane drzwi wejściowe.

Dostosowanie korytarzy

Osoby niepełnosprawne mogą poruszać się na wózku w holu budynku, sekretariacie i gabinetach burmistrzów, sekretarza urzędu. Na tym samym poziomie znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania schodów.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd do wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku brak pochylni.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Pracownicy mogą udzielić niezbędnych informacji.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wejścia na teren placówki z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Na pisemny wniosek.

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego Margonin ul. Poznańska 8, 64-830 Margonin

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd do wózków inwalidzkich.

Dostosowanie korytarzy

Osoby niepełnosprawne mogą poruszać się na wózku w holu budynku, z którego jest bezpośredni dostęp do biur urzędu.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania schodów.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd do wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku brak pochylni.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Pracownicy mogą udzielić niezbędnych informacji.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wejścia na teren placówki z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Na pisemny wniosek.

{"register":{"columns":[]}}