W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino

31.01.2023

Portrait of friendly group reading book in classroom

Termin rekrutacji  do placówek wychowania przedszkolnego –  od 20 lutego do  24 marca 2023 r.

Wnioski w postępowaniu rekrutacyjnym o objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym należy składać  do dyrektora wybranej placówki oświatowej tj. do Gminnego Przedszkola Publicznego
w Luzinie, do Przedszkola nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Luzinie,
do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie, 
w godzinach pracy sekretariatu  placówki.

W rekrutacji udziału nie biorą dzieci obecnie uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina, a których rodzice (opiekunowie prawni) w okresie  do 10 lutego 2023 r. złożą  do dyrektora placówki wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 wniosek do pobrania - Załącznik Nr 1 (Załączniki do pobrania znajdują się poniżej treści ogłoszenia w skekcij "Materiały")

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, o których mowa na wstępie brane są pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, prowadzony jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone uchwałą nr XXVII/284/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino - do pobrania, Załącznik Nr 2.

Wnioski w ramach prowadzonej rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych  należy składać  w terminie od 20 lutego do 24 marca  2023 r.  do dyrektorów  szkół podstawowych,  w godzinach pracy sekretariatu  szkoły.  W przypadku rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych, kandydatów spoza obwodu szkoły, będą obowiązywały kryteria ustanowione uchwałą nr  XXVII/285/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły - do pobrania, Załącznik Nr 3.

 

Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Luzino z dnia 31 stycznia 2023 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, do Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie, do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:  w Kębłowie, Sychowie, Barłominie, Wyszecinie oraz do klas pierwszych szkół podstawowych nr 1, nr 2  w Luzinie, w Kębłowie, w Sychowie, w Barłominie i w Wyszecinie - do pobrania, Załącznik Nr 4.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (dot. wychowania przedszkolnego) , Załącznik nr 2 do zarządzenia (dot. kl. I szkoły podstawowej) – do pobrania Załącznik Nr 5.

 

Zarządzenie nr 5A / 2023 Wójta Gminy Luzino z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, do Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie,  do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Kębłowie, Sychowie, Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem), a także wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I szkół podstawowych (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem),  a także wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej, w której ustalono obwód (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie), dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino  –  do pobrania, Załącznik Nr 6.

Druki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024do pobrania, Załącznik Nr 7.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2023/2024 (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem)do pobrania, Załącznik Nr 8

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie tej szkoły w roku szkolnym 2023/2024 do pobrania, Załącznik Nr 9

 

Zarządzenie nr 5B / 2023 Wójta Gminy Luzino z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie oraz do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Kębłowie, Sychowie Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzinodo pobrania, Załącznik Nr 10

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydatado pobrania, Załącznik Nr 11

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydatado pobrania, Załącznik Nr 12

Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej bądź edukacji szkolnejdo pobrania, Załącznik Nr 13

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata - do pobrania, Załącznik Nr 14

Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego bądź studiowaniu w trybie stacjonarnymdo pobrania, Załącznik Nr 15

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolnydo pobrania, Załącznik Nr 16

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkolado pobrania, Załącznik Nr 17

Oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkołydo pobrania, Załącznik Nr 18

Oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych w obwodzie szkoły, wspierających w zapewnieniu należytej opieki kandydatowido pobrania, Załącznik Nr 19

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej do pobrania, Załącznik Nr 20.

Formularze druków dostępne są w placówkach oświatowych, prowadzących postępowanie rekrutacyjne.

 

 

Materiały

Załącznik Nr 20
Zał​_10​_do​_Z​_Nr​_5B2023​_-​_​_Potwierdzenie​_woli​_przyjęcia​_dziecka​_do​_szkoły.docx 0.02MB
Załącznik Nr 19
Zał​_9​_do​_Z​_Nr​_5B2023​_-​_Oświadczenie​_o​_zamieszkiwaniu​_w​_obwodzie​_​_krewnych​_wspierających​_w​_zapewnieniu​_należytej​_opieki.doc 0.03MB
Załącznik Nr 18
Zał​_8​_do​_Z​_Nr​_5B2023​_-​_​_Oświadczenie​_o​_miejscu​_pracy​_w​_obwodzie​_szkoły.doc 0.03MB
Załącznik Nr 17
Zał​_7​_do​_Z​_Nr​_5B2023​_-​_Potwierdzenie​_woli​_przyjęcia​_dziecka​_do​_przedszkola.docx 0.02MB
Załącznik Nr 16
Zał​_6​_do​_Z​_Nr​_5B2023​_-​_​_Oświadczenie​_o​_uczęszczaniu​_rodzeństwa​_do​_tego​_samego​_przedszkola,​_szkoły.doc 0.03MB
Załącznik Nr 15
Zał​_5​_do​_Z​_Nr​_5B2023​_-​_​_Oświadczenie​_o​_zatrudnieniu.doc 0.03MB
Załącznik Nr 14
Zał​_4​_do​_Z​_Nr​_5B2023​_-​_Oświadczenie​_o​_miejscu​_zamieszkania.doc 0.03MB
Załącznik Nr 13
Zał​_3​_do​_Z​_Nr​_5B2023​_-​_Oświadczenie​_o​_kontynuacji​_edukacji​_przedszkolnej.doc 0.03MB
Załącznik Nr 12
Zał​_2​_do​_Z​_Nr​_5B2023​_-​_Oświadczenie​_o​_samotnym​_wychowywaniu.doc 0.03MB
Załącznik Nr 12
Zał​_2​_do​_Z​_Nr​_5B2023​_-​_Oświadczenie​_o​_samotnym​_wychowywaniu.doc 0.03MB
Załącznik Nr 11
Zał​_1​_do​_Z​_Nr​_5B2023​_-​_​_Oświadczenie​_o​_wielodzietności​_rodziny​_kandydata.doc 0.03MB
Załącznik Nr 10
Zarz​_WG​_nr​_5B2023​_z​_31012023.pdf 0.44MB
Załącznik Nr 9
Zał​_3​_do​_Z​_Nr​_5A2023​_-​_Wzór​_zgłoszenia​_dziecia​_do​_klasy​_I.doc 0.08MB
Załącznik Nr 8
Zał​_2​_do​_ZNr​_5A2023​_-​_Wzór​_wniosku​_o​_przyjęcie​_do​_klasy​_I​_szkoły​_podstawowej.doc 0.08MB
Załącznik Nr 7
Zał​_1​_do​_Z​_Nr​_5A2023​_-​_Wzór​_wniosku​_o​_przyjęcie​_do​_publicznego​_przedszkola.doc 0.09MB
Załącznik Nr 6
Zarz​_WG​_nr​_5A2023​_z​_31012023.pdf 0.65MB
Załącznik Nr 5
Załącznik​_nr​_1​_i​_2​_do​_zarz​_w​_spr​_rekrutacji​_na​_rok​_szkolny​_2023-2024.doc 0.07MB
Załącznik Nr 4
Zarz​_WG​_nr​_52023​_z​_31012023.pdf 0.18MB
Załącznik Nr 3
Uchwała​_NR​_XXVII2852017.pdf 0.09MB
Załącznik Nr 2
Uchwała​_XXVII2842017.pdf 0.10MB
Załącznik Nr 1
Wniosek​_o​_zamiarze​_kontynuowania​_wychowania​_przedszkolnego.doc 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}