W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminy Luzino

 

Urząd Gminy Luzino zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.luzino.eu

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część dokumentów w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo,

– zamieszczone dokumenty w formie skanów nie mają ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak ich odwzorowania treści w stronie internetowej,

 

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

  

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-22

Oświadczenie aktualizowano dnia: 2023-03-31

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Magdaleną Głowacką, adres e-mail: koordynatordostepnosci@luzino.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 678 20 68 wew. 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.

Organem odwoławczym w sprawach dostępności cyfrowej jest Wójt Gminy Luzino.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dane teleadresowe siedziby Urzędu:

Urząd Gminy Luzino

Ul. Ofiar Stutthofu 11

84-242 Luzino

E-mail: sekretariat@luzino.pl

Telefon: 58 678 20 68 wew. 31

 

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Gminy Luzino mieści się w dwóch budynkach:

Budynek mieszczący się przy ulicy Ofiar Stutthofu 11 – siedziba główna

Budynek mieszczący się przy ulicy 10 Marca 11

W budynku Urzędu przy ulicy Ofiar Stutthofu 11 znajdują się: Wójt Gminy Luzino, Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy, Kancelaria Urzędu, Referat Organizacyjny, Referat Finansowy.

 

Wejście:

a) wejście do budynku jest od ulicy Młyńskiej, budynek Urzędu znajduje się na środku placu, wokół którego usytuowane są miejsca parkingowe. Do wejścia prowadzą schody, brakuje ułatwień dla osób z niepełnosprawnością;

b) na parterze budynku istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z Kancelarią Urzędu;

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze zapewniają przemieszczanie się; na schodach nie ma ułatwień pomagających w dotarciu na 1 piętro Urzędu takich jak platformy czy podnośniki; schody nie są wyklejone taśmą kontrastującą; w budynku nie ma windy;

Opis dostosowań:

a) wszelkich informacji może udzielać pracownik Kancelarii Urzędu;

b) w razie konieczności klient może załatwić sprawę z odpowiednim pracownikiem merytorycznym danego referatu, który przyjmie klienta w Kancelarii Urzędu

c) osobom ze specjalnymi potrzebami również służą pomocą pozostali pracownicy

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;

Mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem;

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Jest on dostępny w Kancelarii Urzędu w formie zdalnego połączenia z tłumaczem. Z tłumaczem PJM można również połączyć się za pomocą naszej strony internetowej: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-luzino/wideo-tlumacz-dla-osob-gluchych

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

W budynku Urzędu przy ulicy 10 Marca 11 znajdują się: Referat Inwestycyjno – Eksploatacyjny, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Komunalnej, Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, Obsługa Spraw Oświatowych, Biuro Rady Gminy.

 

Do poszczególnych referatów i pomieszczeń budynku na ulicy 10 Marca 11 prowadzi 7 wejść, zaczynając od lewej strony:

 

Wejście nr 1 – punkt obsługi programu „Czyste powietrze” i Koordynator dostępności

Wejście nr 2 – biuro Rady Gminy

Wejście nr 3 – Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Wejście nr 4 – które prowadzi do:

Wejścia nr 5 – Referatu Inwestycyjno – Eksploatacyjnego i Obsługi Spraw Oświatowych

Wejścia nr 6 – Referatu Gospodarki Komunalnej

Wejścia nr 7 – Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

– bezpośrednio przy budynku znajduje się jedno miejsce postojowe dedykowane osobom

z niepełnosprawnością;

– mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem;

– w budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Jest on dostępny w Kancelarii Urzędu na ulicy Ofiar Stutthofu 11 w formie zdalnego połączenia z tłumaczem.

– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

– toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Wejście nr 1, 2 i 3:

– wejścia zapewniają swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się, są podjazdy bezpośrednio z chodnika;

– po wejściu do budynku jest wiatrołap, który ze względu na wymiary nie pozwala na swobodne poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim. Następnie jest mały hol, z którego bezpośrednio można dostać się do poszczególnych pokoi i klient może załatwić sprawę z odpowiednim pracownikiem;

Wejście nr 4:

– po wejściu do budynku jest hol, w którym schody prowadzą na 1 piętro;

– na schodach nie ma ułatwień w dotarciu na 1 piętro takich jak platformy czy podnośniki; schody nie są wyklejone taśmą kontrastującą; w budynku brakuje windy; po wejściu na górę

i przejściu przez drzwi jest zewnętrzny korytarz, który prowadzi do wejść nr 5, 6 i 7;

– w razie konieczności klient może załatwić sprawę z odpowiednim pracownikiem merytorycznym danego referatu, który przyjmie klienta w Biurze Rady Gminy (Wejście nr 2) lub w pokoju, który mieści się w części budynku w Wejściu nr 1.

 

W przypadku, gdy mieszkaniec Gminy, który nie jest w stanie dotrzeć na 1 piętro i zechce załatwić sprawę na parterze, proszony jest o kontakt z Koordynatorem dostępności (Wejście nr 1, nr telefonu 58 678 20 68 wew. 66) lub innym pracownikiem Urzędu.

{"register":{"columns":[]}}