W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kwalifikacja wojskowa w pigułce

Kwalifikacja wojskowa w pigułce - informacja

 KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2024 ROKU

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku ( Dz.U.2023.2473), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 roku.


Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.


Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2005 roku;

2) mężczyźni urodzeni w latach 2000—2004, którzy nie posiadają określonej kategorii

 zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022 i 2023:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997—2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

 

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.


Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

 

Powiatowa Komisja Lekarska w Żninie działać będzie w dniach od 11 marca do 29 marca 2024 roku, przy ul. Sienkiewicza 1 a.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, zamieszkujące na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, będą wzywane do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w dniach:

 • 26 i 27 marca 2024 r. – mężczyźni,
 • 28 marca 2024 r. – kobiety.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. Wójtowi lub Burmistrzowi (Prezydentowi miasta):

 • dowód osobisty (w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości),
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji:

 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.


W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwego terytorialnie Wojskowego Centrum Rekrutacji. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.


Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności "B"

nie są przenoszone do rezerwy aż do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności "A", "D" lub "E".


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022. 2305 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej  (Dz.U. 2023. 440) 
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej  z 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. ( Dz.U.2023.2473),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023  r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2023. 1520 ).

 

Kwalifikacja wojskowa w pigułce

Kwalifikacja wojskowa w pigułce

Kwalifikacja wojskowa w pigułce

Materiały

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}