W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek Osłonowy

Dodatek Osłonowy

1. Dodatek osłonowy przysługuje:

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Co to jest gospodarstwo domowe?

Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

3. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

 1. roku 2020 w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;
 2. roku 2021 w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. inne wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (na przykład kwoty otrzymywanych alimentów na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia naukowe itd.)

4. Jakiej wysokości dopłaty będą wypłacane w ramach dodatku osłonowego?

 1. Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 2. Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 3. Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 4. Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria.

Ponadto należy nadmienić, w przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

5. Do kiedy można składać wnioski o dodatek osłonowy?

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

6. Kiedy wypłacane będą świadczenia z tytułu dodatku osłonowego? 

 1. Jeśli wniosek złożony zostanie do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
 2. Jeśli wniosek złożony zostanie w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

7. Jak dowiem się o przyznaniu dodatku osłonowego?

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku nie podania adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu można odebrać osobiście w jednostce.

8. Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W przypadku mieszkańców Gminy Jabłonna Lacka wniosek należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej (ul. Kubusia Puchatka 1, 08-304 Jabłonna Lacka) w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Ponadto wniosek można złożyć drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Osoby, które złożą wnioski elektronicznie niezaopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego zostaną wezwane do osobistego stawiennictwa celem podpisania wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 

9. Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego

Wskazówki jak wypełnić wniosek o przyznanie dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy pytania i odpowiedzi

 

10. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku (Dz. U. z 2022r. poz.1) o dodatku osłonowym

 

W razie dodatkowych pytań szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 787 11 16

 

Materiały

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego
Wniosek.docx 0.06MB
Klauzula informacyjna dodatek osłonowy - Wnioskodawca pr
Klauzula​_informacyjna​_dodatek​_osłonowy​_-​_Wnioskodawca​_pr.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna dodatek osłonowy - dla osób, których dane zostały wskazane we wniosku pr.
Klauzula​_informacyjna​_dodatek​_osłonowy​_-​_dla​_osób,​_których​_dane​_zostały​_wskazane​_we​_wniosku​_pr.docx 0.02MB
Wzkazówki jak wypełnic wniosek o przyznanie dodatku osłonowego
wskazowki​_jak​_wypelnic​_wniosek​_o​_dodatek​_oslonowy.pdf 0.15MB
Pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku osłonowego
pytania​_i​_odpowiedzi​_dodatek​_oslonowy.pdf 0.45MB
{"register":{"columns":[]}}