W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Gminy

23.08.2023

Grafika przedstawia biały obrys postaci na zielonym tle oraz napis Sesja rady gminy.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 30 sierpnia 2023r. (tj. środa) o godz. 1300 odbędzie się  LVI  sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

 Obrady odbędą się w sali narad w budynku Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 5. Analiza budżetu gminy za I półrocze br.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Grodzisko Dolne;
 2. w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodzisko Dolne- aktualizacja 2023-2038”;
 3. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Gminy Grodzisko Dolne na lata 2023-2026”
 4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne;
 5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne;
 6. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/2019 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne;
 7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Grodzisko Dolne a Miastem i Gminą Nowa Sarzyna w zakresie zapewnienia przewozu uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Grodzisko Dolne do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu;
 8. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grodzisko Dolne na lata 2023-2030
 9. w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji Gminy Grodzisko Dolne;
 10. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;
 11. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grodzisko Dolne;
 12. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2023 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266R Biedaczów-Grodzisko Górne w km 2+335 – 7+313 wraz z przepustem w km 3+688 w miejscowości Wólka Grodziska i Grodzisko Górne”;
 13. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023;
 14. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne;
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Tematem posiedzeń będzie zapoznanie się z materiałami i zaopiniowanie projektów uchwał ujętych w porządku obrad LVI sesji Rady Gminy.

Wszystkie osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji zapraszamy od oglądania nagrania online 

https://transmisjaobrad.info/channels/104/gmina-grodzisko-dolne

{"register":{"columns":[]}}