W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rekrutacja do projektu "Postaw na swoją firmę"

24.03.2022

Rekrutacja trwać będzie od 30 marca do 19 kwietnia br.

młodzi ludzie siedzący za burkiem przy komputerach

Dokumenty rekrutacyjne można będzie składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 w biurze projektu ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: elzbieta@procarpathia.pl, w uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

  • osoby w wieku 18-29 lat
  • osoby posiadające status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy
  • osoby zamieszkujące/uczące się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu KC

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby:

  • należące do grupy docelowej określonej dla trybu z konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.
  • uczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie oraz oferowanym wsparciu dostępne są w Regulaminie rekrutacji oraz Regulaminie przyznawania środków. Należy zapoznać się z wyżej wymienionymi dokumentami.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Kandydat na Uczestnika/czkę projektu na etapie rekrutacji składa:

  • Formularz rekrutacyjny (zał. 1 do Regulaminu rekrutacji)
  • Oświadczenie o zamieszkaniu i braku przynależności do grupy docelowej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 (zał. 7 do Regulaminu rekrutacji)
  • Oświadczenie dotyczące RODO (zał. 9 do Regulaminu rekrutacji)
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o niefigurowaniu w ewidencji osób bezrobotnych
  • Zaświadczenie z ZUS (poniżej udostępniamy przykład prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia)

Więcej informacji i dokumenty do pobrania znajdą Państwo na stronie https://procarpathia.pl

{"register":{"columns":[]}}