W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komunikat w sprawie uzupełniających wyborów na ławnika do Sądu Rejonowego w Leżajsku

04.01.2024

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 21 grudnia 2023r.  zgłosił  konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027.

Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 19 stycznia 2024 roku do godz. 10:00.

W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Gminy Grodzisko Dolne przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Leżajsku na kadencję 2024-2027. Rada dokona wyboru 1 ławnika.

Zgodnie z art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. –Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 217 z późn.zm.) wyboru ławników dokonuje Rada Gminy w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, pozytywnie wcześniej zaopiniowanych przez zespół opiniujący powołany uchwałą Rady Gminy.

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu pozostają bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można pobrać w Biurze Rady Gminy. Ponadto karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.grodziskodolne.pl.

Zgłoszenie kandydata na ławnika wraz z kompletem załączników składa się w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy, Biurze Rady Gminy pok. nr 11 lub sekretariacie Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 19 stycznia 2024 r. do godziny 10:00.

Ławnikiem może zostać ten, kto:

1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2/ jest nieskazitelnego charakteru;
3/ ukończył 30 lat;
4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5/ nie przekroczył 70 lat;
6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie

Ławnikami nie mogą być:

1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3/ funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń;
4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6/ duchowni;
7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8/ funkcjonariusze Służby Więziennej;
9/ radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

            Według art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałych na terenie gminy.

            Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia określa ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011, nr 121 poz.693 z późn. zm.)

            Do zgłaszania kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
  6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zrejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji;

Do zgłoszenia kandydata na ławnika (dokonanego na karcie zgłoszenia) przez obywateli dołącza się również listę 50-u obywateli, popierających kandydaturę, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50-u osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt.6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez biegu. Przewrócenie terminu zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Materiały

Formularz
formularz​_krk​_osoba​_k.doc 0.05MB
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Karta​_zgłoszenia​_kandydata​_na​_ławnika​_.docx 0.04MB
Lista osób zgłaszających
lista​_osób​_zgłaszających​_​_.doc 0.09MB
Oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej
oswiadczenie​_o​_nie​_pozbawieniu​_wladzy​_rodzicielskiej​_.doc 0.02MB
Oświadczenie że nie toczy się postepowanie
oświadczenie​_​_ze​_nie​_toczy​_się​_postępowanie​_.doc 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}