W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Wójta Gminy Grodzisko Dolne

25.09.2023

INFORMACJA Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 września 2023r. w sprawie zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023 r.

Czarny napis Informacja na białym tle, podkreślony czerwoną linią

Na podstawie art. 37a §4 w związku z art.37a §1 ust. 3a oraz art. 37e §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. 2022r. poz.1277 z późn. zm.) Wójt Gminy Grodzisko Dolne informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy  najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym".

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia należy dokonać w formie:

1. Ustnej – dzwoniąc pod numer telefonu (17) 2428265 wew. 261

2. Pisemnej- wysyłając zgłoszenie na adres: Urząd Gminy Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 125a, 37-306 Grodzisko Dolne

3. Elektronicznej- wysyłając zgłoszenie na adres email: urzad@grodziskodolne.pl

Najpóźniej w terminie do 2 października 2023 r.

(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym)

W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL (wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy), miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu, nr telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, jeśli posiada oraz wskazanie czy wyborca zamierza skorzystać z transportu powrotnego. Dodatkowo wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (12 października) o godzinie transportu do lokalu. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne w Biurze Rady Gminy pok. nr 11 na pierwszym piętrze budynku, w linku poniżej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu (17) 2428265 wew.152 lub wew.211.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osobowych informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodzisko Dolne reprezentowana przez Wójta Gminy, z siedzibą 37-306 Grodzisko Dolne 125a, tel. 17 242 82 65, fax 17 2436 038, e-mail: urzad@grodziskodolne.pl, strona internetowa www.grodziskodolne.pl;

2.W Urzędzie Gminy ustanowiony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przez e-mail iod@grodziskodolne.pl lub tel. 17 242 82 65;

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) Szczegółowa podstawa prawna przetwarzania danych zawarta jest w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych prowadzonym przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne;

4.Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny w otrzymaniu danych;

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną do momentu realizacji zadania oraz przez czas wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych, żądanie usunięcia swoich danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, żądanie przeniesienia swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Źródłem danych osobowych są wnioski składane do Urzędu Gminy oraz inne pisma przez organy administracji publicznej lub osoby trzecie.

Materiały

Wniosek - Zgłoszenie transportu
Zgłoszenie​_transportu​_WNIOSEK.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}