W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna

Bezpłatne porady prawne

Urząd Gminy w Gielniowie informuje, że w roku 2023 na terenie gmin Powiatu Przysuskiego nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatną mediację i edukacje prawną świadczyć będzie Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO z siedzibą w Zamościu.

Nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie można uzyskać:

PONIEDZIAŁEK
godz. 8:00 do 12:00 
Urząd Gminy w Borkowicach, ul. ks. Wiśniewskiego 7 

WTOREK
godz. 8:00 do 12:00 
Urząd Gminy w Gielniowie, Plac Wolności 5 

ŚRODA
godz. 8:00 do 10:00
Urząd Gminy w Rusinowie, ul. Żeromskiego 4

godz. 10:15 do 12:15
Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53

CZWARTEK
godz. 8:00 do 10:00
Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35

godz. 10:15 do 12:15 
Urząd Gminy w Potworowie, ul. Radomska 2A

PIĄTEK
godz. 8:00 – 12:00
Urząd Gminy Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88

Porad prawnych udzielać będzie pan Michał Mendyka tel. 535 290 360.

Nieodpłatna pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie  uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Urząd Gminy w Gielniowie informuje również, iż nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie można uzyskać codziennie w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanym w budynku Powiatowej Administracji Zespolonej w Przysusze, ul. Szkolna 7:

- poniedziałki, środy i piątki w godz. 8:00 do 12:00 - pomoc prawną świadczy adwokat Damian Sieradz

- wtorki i czwartki w godz. 8:00 do 12:00 - pomoc prawną świadczy radca prawny Bogdan Masłowski 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej/obywatelskiej?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc ta jest pomocą de minimis i podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

Osobie ze znaczą niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być udzielane także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym.
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
 3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w  toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo podatkowe.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. Przeprowadzenie mediacji;
 5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mają możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

 1. telefonicznie pod nr (48) 675-23-52
 2. e-mail: npp@powiatprzysuski.eu
 3. listownie wysyłając Starostwo Powiatowe w Przysusze, Al Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha
{"register":{"columns":[]}}