W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekty uchwał - Czerwiec 2020

Materiały

Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Buczkowice wotum zaufania
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_1.pdf 0.18MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2019
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_2.pdf 0.18MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_3.pdf 0.18MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_4.pdf 1.08MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2020
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_5.pdf 2.38MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_6.pdf 0.40MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_7.pdf 0.23MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_8.pdf 0.21MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_9.pdf 0.20MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których jest prowadzony określony rodzaj działalności i powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawek opłat za pojemnik
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_10.pdf 0.21MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_11.pdf 0.20MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_12.pdf 0.48MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Regulaminu udzielania dotacji w formie grantu w ramach Projektu „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice" realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4, Efektywność Energetyczna Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.3, Odnawialne źródła energii – konkurs, projekty grantowe
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_13.pdf 0.20MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie skierowania wniosku do Wojewody Śląskiego o komunalizację nieruchomości w gminie Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_14.pdf 0.19MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_15.pdf 0.18MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Szczyrk
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_16.pdf 0.18MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice (uzupełniony)
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_17​_uzupelniony.pdf 1.77MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2020 (uzupełniony)
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_18​_uzupelniony.pdf 2.57MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice (autopoprawka)
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_19​_autopoprawka.pdf 1.77MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2020 (autopoprawka)
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_20​_autopoprawka.pdf 2.41MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uzupełniony)
projekt​_uchwaly​_rgb​_18​_20​_21​_uzupelniony.pdf 0.86MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 13:45 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Matera
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Projekty uchwał - Czerwiec 2020 1.0 07.12.2020 13:45 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}