W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Historia

W lipcu 2006r Gmina Buczkowice złożyła w WFOŚiGW w Katowicach Kartę Potencjalnego Przedsięwzięcia „Budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice".

  • w październiku otrzymaliśmy informację z WFOŚiGW w Katowicach , że nasz projekt został umieszczony na liście potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania z Funduszu Spójności i dokumenty związane z naszym projektem zostały przesłane do NFOŚiGW w Warszawie. Dokumentację techniczną na budowę kanalizacji wykonano w latach 2006-2007.
  • W czerwcu 2007 r Gmina złożyła wniosek do NFOŚiGW w Warszawie w ramach pomocy technicznej na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie – W grudniu 2007 roku NFOŚiGW w Warszawie podpisał umowę na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do FS (wartość umowy 47 511,68 EURO).
  • 26 maja 2008r Gmina Buczkowice złożyła wniosek pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet 1 Gospodarka wodno – ściekowa.
  • WFOŚiGW pełniący rolę Instytucji Wdrażającej PO IiŚ dokonał pozytywnej oceny złożonego wniosku w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia.

4 sierpnia 2008r. wniosek został przesłany do Ministerstwa Środowiska do oceny merytorycznej II stopnia.

19 maja 2009r. Gmina otrzymała informację z Ministerstwa Środowiska w sprawie przyznania dofinansowania.

W dniu 4 czerwca 2009r. Pani Gabriela Lenartowicz – Prezes WFOŚiGW w Katowicach wręczyła Panu Józefowi Caputa – Wójtowi Gminy Buczkowice potwierdzenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska w sprawie przyznania dofinansowania w wysokości do 32,3 mln zł z Funduszu Spójności dla projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”.
Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 7 lipca 2009r.

Podpisano pięć aneksów do umowy:

  • Aneksem nr 1 z dnia 26-02-2010 r. wprowadzono ujednolicony tekst umowy.
  • Aneksem nr 2 z dnia 27-10-2010 r. wprowadzono zmiany dotyczące warunków wypłacania dofinansowania w formie zaliczki oraz zasad archiwizacji dokumentacji projektowej.
  • Aneks nr 3 z dnia 28-02-2011 r. podpisano w związku z przeliczeniem luki finansowej, po przeprowadzonych przetargach, wprowadzono zmiany dotyczące parametrów finansowych umowy.
  • Aneksem nr 4 z dnia 26-10-2012 r. zaktualizowano kwotę dofinansowania dla projektu pomniejszając kwotę kosztów kwalifikowanych o rezerwę na nieprzewidziane wydatki.
  • Aneksem nr 5 z dnia 18-04-2013 r. zaktualizowano zakres rzeczowy budowanej sieci kanalizacji sanitarnej

15 października 2012 r. podpisano protokół w sprawie odbioru końcowego robót objętych projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice”.

Zakres rzeczowy robót został wykonany w całości. 

Wybudowano 58,76 km sieci kanalizacyjnej z której skorzysta 5 100 osób. 

Został osiągnięty założony cel projektu - Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni kaskady zbiorników zaporowych na rzece Sole. 

22 maja 2013r odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Projektu  „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Buczkowice”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Wdrażającej Projekt  Pan Adam Liwochowski – z-ca  Prezesa Zarządu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach   jego pracownicy bezpośrednio zaangażowani przy realizacji projektu  oraz  Radni Powiatowi, Radni Gminy Buczkowice, Sołtysi, Przewodniczący Rad Sołeckich.

Podczas spotkania  Wójt Gminy Buczkowice Józef Caputa przedstawił prezentacje multimedialną w zakresie rzeczowej i finansowej realizacji całego projektu.
 

{"register":{"columns":[]}}