W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej: RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu ul. Kościuszki 49, kod pocztowy 62-100, tel./fax 67 262 03 47, e-mail: zsp2@wagrowiec.pl, który reprezentuje Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, pana Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, korzystając z adresu email: iod@zsp2wagrowiec.pl lub kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – na podstawie ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z2017 r., poz. 2198 z późń. zm.), co wypełnia legalne przesłanki przetwarzania danych określone w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Poznaniu

5. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty legitymujące się interesem prawnym w dostępie do danych osobowych uczniów oraz podmioty, z którymi administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług wparcia informatycznego czy prawnego 6. Ma Pani/Pan prawo wnioskowania, na zasadach art. 15 – 22 RODO, o dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie oraz usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo wnioskowania o przeniesienie danych i prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze. 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Iwona Muszyńska-Synoradzka

{"register":{"columns":[]}}