W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacje o szkole

Do Zespołu Oświatowego w Pruszynie uczęszcza 157 dzieci i uczniów w tym:

 • 55 do  przedszkola (3 grupy)
 • 102 do klas I-VIII szkoły podstawowej (8 oddziałów)

Wizja i misja Zespołu Oświatowego w Pruszynie

WIZJA
 

Wizja bez odpowiedniego działania, to tylko marzenie. Samo działanie, bez wizji, to tylko niewolnictwo. Wizja i działanie, to przyszłość świata.

~ inskrypcja Kościoła w Sussex, 1730 r.

Realizujemy ją poprzez:

 • Dostrzeganie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów przez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, udział w różnorodnych projektach i konkursach. 
 • Stosowanie w nauczaniu metod aktywizujących. 
 • Nauczanie języków obcych, począwszy od oddziału przedszkolnego. 
 • Wykorzystanie technik komputerowych i informatycznych już od najmłodszych klas.
 • Rozbudzanie patriotyzmu, promowanie sylwetki Patrona naszej szkoły jako wzorca osobowego, kultywowanie tradycji narodowych i szkolnych oraz czynny udział w wydarzeniach szkoły, regionu i kraju.
 • Kształtowanie postaw społecznych przez udział w akcjach charytatywnych.
 • Wychowywanie do życia w trzeźwości, poszanowania zdrowia i sprawności fizycznej.
 • Jasno określane wymagania edukacyjne i motywujące zasady oceniania.
 • Uczenie tolerancji i empatii oraz przeciwdziałanie przemocy i agresji.
 • Pozyskiwanie sojuszników naszych działań.
 • Systematyczne doposażanie i unowocześnianie bazy dydaktycznej i lokalowej.
 • Angażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej w działalność kulturalną szkoły.
 • Promowanie szkoły na zewnątrz przez prezentowanie osiągnięć uczniów i działania na rzecz środowiska lokalnego.
 • Zapewnienie łatwości dostępu do informacji o szkole i systematyczne ich aktualizowanie.
 • Uczenie otwartości na drugiego człowieka, na kulturę, sztukę i prawdziwe wartości w otaczającym nas świecie.
 • Kształtowanie poczucia obowiązku i odpowiedzialności za własne czyny.
 • Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole.
 • Zatrudnianie kompetentnej kadry nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje i wspierających wychowanków we wszechstronnym rozwoju poprzez własny przykład.
 • Stosowanie integracji międzyprzedmiotowej oraz systemu pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi.
 • Systematyczne dokonywanie pomiaru jakości pracy szkoły.
 • Zapewnienie opieki uczniom poprzez funkcjonowanie świetlicy szkolnej.
 • Współpracę z rodzicami.

MISJA
 

Wychowanie wymaga szczególnej postawy wychowawcy i całego zespołu sposobów i poczynań, opartych na przekonaniach płynących z rozumu i wiary, które kierują działaniem wychowawczym.

  ~ św. Jan Bosko

Jesteśmy szkołą, która:

 • Tworzy wspólnotę opartą na zasadach przyjaźni, szacunku, tolerancji i wzajemnej pomocy.
 • Odkrywa i rozwija możliwości uczniów oraz inspiruje ich do kreatywności i wszechstronnego rozwoju ich osobowości.
 • Przygotowuje do życia i prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka w świecie i w społeczeństwie.
 • Kształtuje właściwą postawę moralną i obywatelską swoich uczniów.
 • Kreuje postawy patriotyczne, wychowuje w duchu demokracji i samorządności.
 • Buduje w uczniach poczucie wartości.
 • Promuje model zdrowego stylu życia.
 • Zapewnia bezpieczeństwo i przyjazne warunki do nauki, poprzez wprowadzanie zrozumiałych zasad i norm współżycia społecznego w szkole oraz ich konsekwentne przestrzeganie i egzekwowanie.
 • Wychowuje do świadomego i odpowiedzialnego dokonywania wyborów.
 • Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.
 • Wykorzystuje najnowsze technologie informacyjne, wspiera swoich uczniów w przygotowaniu się do funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie.
 • Wzbudza potrzebę ciągłego doskonalenia się zarówno uczniów jak i nauczycieli.
 • Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Model absolwenta

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to - ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał”, aby więc poprzez wszystko to co ma, co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, tzn. ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

~ św. Jan Paweł II

Pragniemy, aby absolwent naszej szkoły był człowiekiem, który:

 • jest przygotowany do następnego etapu kształcenia,
 • dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie,
 • jest ambitny, ciekawy świata,
 • ma poczucie obowiązku i odpowiedzialności za własne czyny,
 • jest wierny uniwersalnym wartościom prawa moralnego, w którym za najważniejsze uznaje: poszanowanie godności drugiego człowieka, prawdę, dobro i miłosierdzie,
 • jest otwarty na innych oraz tolerancyjny, bierze udział w akcjach charytatywnych,
 • prezentuje postawę patriotyczną, pamięta o historii narodu i o jego bohaterach, w szczególności o Patronie szkoły,
 • ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju,
 • potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest samodzielny w myśleniu i działaniu,
 • est odpowiedzialny za własne wyniki w nauce,
 • potrafi krytycznie myśleć i wykorzystywać wiedzę w praktyce,
 • ma szerokie zainteresowania,
 • zna języki obce, co ułatwia mu komunikację we współczesnym świecie,
 • korzysta z różnych źródeł informacji i osiągnięć kultury i techniki,
 • jest twórczy i aktywny w życiu społecznym,
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, o sprawność fizyczną,
 • jest wrażliwy na piękno przyrody, szanuje je i rozumie potrzebę ochrony środowiska,
 • zna i przestrzega zasad samorządności i demokracji,
 • zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe.
{"register":{"columns":[]}}