W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej jest: Adam Korzuch.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Klauzula informacyjna dotycząca uczestników form doskonalenia/kształcenia

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informujemy, że z dniem 25.05.2018 r.: 

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podlega przepisom zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Legionów 25. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją form doskonalenie/kształcenia (art. 6 ust. 1 pkt b RODO oraz par. 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli). 
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy realizujące na rzecz Administratora usługę hostingu. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z wykorzystaniem narzędzi Google w domenie wombb.edu.pl. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu likwidacji konta, przy czym dane umieszczone na zaświadczeniu/świadectwie – przez czas określony odrębnymi przepisanymi, nie krótszy niż 5 lat, licząc od roku następującego po roku wystawienia zaświadczenia/świadectwa. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w formie doskonalenia/kształcenia. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w formie doskonalenia/kształcenia. 
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Klauzula informacyjna dotycząca przyjmowania korespondencji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

 • administratorem zbieranych danych jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812-37-15, mail: poczta@wombb.edu.pl
 • dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak przyjęcia korespondencji, 
 • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, 
 • odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.), 
 • dane przechowywane będą przez okres ustalony przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt, 
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 
 • przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO, 
 • we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl
{"register":{"columns":[]}}