W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Oferta poradni

Inne w zależności od zapotrzebowania środowiska lokalnego

 

Oferty pomocy indywidualnej:

I. Oferta pomocy indywidualnej dla dzieci i młodzieży
1. Indywidualna terapia zaburzeń mowy.
2. Terapia psychologiczna i pedagogiczna dzieci przedszkolnych.
3. Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową.
4. Terapia indywidualna młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i problemami w
funkcjonowaniu psychospołecznym.
5. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.
6. Indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi.
7. Ocena sprawności narządu słuchu u dzieci (od
6 r. ż.), młodzieży i osób dorosłych –
Screeningowy Audiometr Tonalny.

8. Prowadzenie diagnozy pedagogicznej dzieci i młodzieży
– specyficznych trudności w pisaniu typu dyslektycznego,
– dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb,
– inne.
9. Prowadzenie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży
– określenie poziomu rozwoju intelektualnego,
– inne.
10. Prowadzenie zajęć z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej:
a. percepcji i koordynacji wzrokowo –ruchowo –słuchowej,
b. czynności manipulacyjnych, motoryka mała i duża,
c. doskonalenie umiejętności precyzowania wypowiedzi słownych ze zwróceniem uwagi na prawidłową artykulację.
d. ćwiczenie funkcji poznawczych – pamięć, spostrzeganie, myślenie, uwaga.
11. Prowadzenie socjoterapii uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanych społecznie.
12. Prowadzenie zajęć adaptacyjno – interwencyjnych w placówkach oświatowych.
13. Badania zawodoznawcze dotyczące predyspozycji do zawodu.
14. Warsztaty zawodoznawcze:
– dla uczniów szkoły podstawowej,
– dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
15. Prowadzenie grupy wsparcia na rzecz rodzin dzieci niepełnosprawnych.

16. Terapia pedagogiczna i logopedyczna dla dzieci ze spektrum autyzmu.
17. Terapia ręki – terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym.
18. Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.
19. Terapia SI.

II. Oferta pomocy indywidualnej dla szkół

1. Konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców na terenie szkół
i przedszkoli.
2. Spotkania superwizyjne dla nauczycieli dotyczące pracy z konkretnym uczniem.
3. Przesiewowe badania wzroku i słuchu uczniów kl. I.
4. Przesiewowe badania logopedyczne.
5. Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych.
6. Grupa wsparcia dla logopedów.
7. Wygłaszanie pogadanek i prelekcji dla rodziców i nauczycieli.
8. Konsultacje z rodzicami i nauczycielami:
– w tematach zawartych w ofercie poradni na rok szkolny 2023/24
– inne
9. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne.
10. Wspomaganie nauczycieli szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań statutowych.
11. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,
wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły.
12. Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i nauczycieli:
– dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
– dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera,
– ADHD,
– niedostosowanych społecznie,
– zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
13. Prowadzenie zajęć warsztatowych profilaktycznych:
– z zakresu uzależnień,
– relacje z otoczeniem,
– subkultury młodzieżowe,
– seksualność niepełnosprawnych,
– przemocy i agresji w szkole,
– inne.
14. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
15. Wygłaszanie pogadanek i prelekcji dla rodziców i nauczycieli na temat problemów
wychowawczych i trudności edukacyjnych,
– szkolenie Rad Pedagogicznych w tematach zawartych w ofercie poradni na rok szkolny 2023/2024
– inne.

INNE PROPOZYCJE:

 

Lp

Nazwa

Termin

Koordynator

1.

Konkurs fotograficzny
„Uliczki,kamieniczki, zakamarki” - ciekawe miejsca w powiecie włoszczowskim

Marzec/Kwiecień/ 2024

M. Nowak

A. Ścisłowska

B. Jagielska

2.

Terapia na wesoło

Ferie zimowe 2024

 

M. Nowak
B.Jagielska, A.Kliminowska, M.Nocuń, A.Ścisłowska

3.

Konkurs logopedyczny „ Łamańce

językowe – czyli wierszyki łamiące języki”

kwiecień/ maj 2024

A. Kliminowska, M. Nocuń

 


 

Materiały

Dla rodziców
tabela1.pdf 0.03MB
Dla uczniów
tabela2.pdf 0.03MB
Dla nauczycieli
tabela3.pdf 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}