W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 

Podstawa prawna

 •     Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2022.180- j.t. z późn.zm.);
 •     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE.L.2009.300.51);
 •     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2021.1220);
 •     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2019.2377).
 •     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735- j.t. z późn.zm.);

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego należy dołączyć:

 

 •      Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie zgodne z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia  (WE) nr 1071/2009,
 •     Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych;
 •     Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
 •     Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy;
 •     Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;
 •     Informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące osoby: będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego; osoby prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy; osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy - o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a;
 •     Oświadczenie w/w. osób o niekaralności za poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 •     Oświadczenie w/w. osób o nieskazaniu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za przestępstwa wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym.

 

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł.

Zwolnieni z opłaty skarbowej małżonkowie, wstępni zstępni lub rodzeństwo

Opłatę skarbową należy uiścić w Kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim lub przelewem na rachunek bankowy:

PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046.

 

Opłaty:

 

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi: 1000 zł.

 

 • w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd; za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za udzielenia zezwolenia
 • za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia

 

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim lub na rachunek bankowy PBS Sokołów Podlaski: 75 9221 0000 0002 1438 2000 0670

z dopiskiem „Opłata za udzielenie zezwolenia/wypisu/ów”.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski należy składać w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23 pokój nr 109

Odbiór zezwolenia – Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Armii Krajowej 4, pokój nr 014

 

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 58.

 

Druki do pobrania:

Materiały

Wniosek Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Wniosek​_Zezwolenie​_na​_wykonywanie​_zawodu​_przewoźnika​_drogowego.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}