W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Procedura przyjmowania uczniów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, zwanego dalej Zespołem.

  1. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia składają wniosek do dyrektora Zespołu o przyjęcie dziecka do szkoły specjalnej danego typu z załączonymi do niego:
  • wnioskiem rodziców/opiekunów prawnych skierowanym do Starosty Sokołowskiego o wydanie skierowania do danego typu szkoły specjalnej wchodzącej w skład Zespołu,
  • klauzulą informacyjną RODO wraz z podpisami rodziców/opiekunów prawnych potwierdzającymi zapoznanie się z jej treścią,
  • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole specjalnej.
  1. Dyrektor Zespołu przekazuje do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim z pismem przewodnim:
  • wniosek rodziców/opiekunów prawnych do Starosty Sokołowskiego o wydanie skierowania,
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole specjalnej.
  1. Przyjęcie ucznia do Zespołu może nastąpić dopiero po wydaniu przez Starostę Sokołowskiego stosownego skierowania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjęcie do szkoły ucznia przed wydaniem skierowania, pod warunkiem uzyskania od Starosty Sokołowskiego na to zgody (może być wyrażona ustnie).

Uwagi:

W przypadku ucznia pełnoletniego i szkoły ponadpodstawowej wniosek do dyrektora Zespołu o przyjęcie do szkoły specjalnej danego typu i wniosek do Starosty Sokołowskiego o wydanie skierowania składa przyszły uczeń.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) - art. 127 ust. 13 i 15.

Opłaty:

Nie dotyczy.

Termin załatwienia sprawy:

Skierowanie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.
Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim

Tryb odwoławczy: 

Nie dotyczy.

Materiały

Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego
Wniosek​_o​_wydanie​_skierowania​_do​_kształcenia​_specjalnego.pdf 1.12MB
Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego - wersja edytowalna
Wniosek​_o​_wydanie​_skierowania​_do​_kształcenia​_specjalnego​_-​_wersja​_edytowalna.doc 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}