W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - 2023r.

Powiat Sokołowski informuje, iż w 2023 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logotypy Programu, tj. od lewej logo Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, logo Powiatu Sokołowskiego, Logo Aktywny Samorząd

Jednostką organizacyjną Powiatu Sokołowskiego wyznaczoną do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 
W 2023 r. realizowane są następujące kierunki działań:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu; 

Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego;

Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,           z dysfunkcją narządu słuchu;

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk;

Zadanie 2 -  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku;

Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (tj. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, w postaci:

1. opłata za naukę (czesne);

2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu);

3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Maksymalne kwoty dofinansowania w Module I:

Obszar A:

Zadanie 1 - 70 000 zł; z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8 000 zł;

Zadanie 2 lub 3 - 5 280 zł, z tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B - 2 310 zł;
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii - 3 850 zł;
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - 880 zł;
 • dla kosztów usług tłumacza migowego - 550 zł;

Zadanie 4 -  4 400 zł;

Obszar B:

Zadanie 1 :

 • dla osoby niewidomej - 10 000 zł oraz 16 500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie26 500 zł)
 • dla pozostałych adresatów w tym zadaniu – 10 000 zł;

Zadanie 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej - 4 400 zł;
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu - 3 300 zł;
 • dla pozostałych adresatów obszaru - 2 200 zł;

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;

Zadanie 3 - 10 000 zł;

Zadanie 4 - 6 000 zł;

Zadanie 5 - 1 650 zł;

Obszar C:

Zadanie 1 - 17 600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500 zł;

Zadanie 2 - 3 850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1 100 zł;

Zadanie 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki - 13 200 zł;
 • przedramienia - 28 600 zł;
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym - 33 000 zł;
 • na poziomie stopy lub podudzia - 19 800 zł;
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 27 500 zł;
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 33 000 zł;

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż trzykrotność kwot wskazanych powyżej;

Zadanie 4 - do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3, tj. w przypadku amputacji :

 • w zakresie ręki - 3 960 zł;
 • przedramienia - 8 580 zł;
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym - 9 900 zł;
 • na poziomie stopy lub podudzia - 5 940 zł;
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 8 250 zł;
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 9 900 zł;

W Zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu - w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł;

Zadanie 5 - 8 250 zł;

Obszar D - 330 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Kwoty dofinansowania w Module II:

W ramach Modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

a)    do 1 100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium;
b)    do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców;

 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4 400 zł;
 •  opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 770 zł -w przypadkach, które określi realizator programu;

2) 550 zł -w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3) 330 zł –w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4) 330 zł –w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5) 220 zł –w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6) 330 zł –w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7) 330 zł –w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8) 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy korzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),

9) 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

Udział własny wnioskodawcy wymagany w poniższych zadaniach:

1) w module I wynosi co najmniej:

a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 3, 4 i 5, Obszaru C –Zadania: 1, 3 i  4,

b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,

c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3 oraz Obszaru C – Zadanie 5;

2) w module II -w zakresie kosztów czesnego:

a) 15% wartości czesnego –w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

b) 65% wartości czesnego –w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) –warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków), z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój 003 oraz na stronie internetowej www.pcprsokolow.pl w zakładce AKTYWNY SAMORZĄD.

Zachęcamy do korzystania z możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, bez konieczności wychodzenia z domu, poprzez dedykowany system udostępniony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –  System Obsługi Wsparcia (SOW).    

W Systemie SOW można złożyć elektroniczny wniosek w każdym czasie - 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Do elektronicznego złożenia wniosku potrzebne są:

 • dostęp do Internetu,
 • konto w Systemie SOW,
 • Profil Zaufany (Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków).

Z systemu SOW można skorzystać wchodząc na stronę:  sow.pfron.org.pl

Wnioski w Module I oraz Module II są przyjmowane od dnia 1 marca 2023r. 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module I wypada dnia 31 sierpnia 2023r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II wypada:

 • dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2022/2023),
 • dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2023/2024).

Szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” udzielają pracownicy PCPR  pod numerem telefonu 25 787 22 02 w godzinach 8:00 – 16:00.
Pełny opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. w zakładce: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/
 

{"register":{"columns":[]}}