W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rejestracja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Informacje i wnioski dotyczące rejestracji UKS oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek komitetu założycielskiego o wpisanie do ewidencji klubów sportowych (do pobrania w załącznikach do strony).

 2. protokół  zebrania założycielskiego wraz z:

 • uchwałą o powołaniu klubu,

 • uchwałą o zatwierdzeniu statutu,

 • uchwałą o wyborze Komitetu Założycielskiego,

 • a także uchwałę o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 • (w przypadku ich wyboru na zebraniu założycielskim) wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu oraz składu Komisji Rewizyjnej.

 1. informację o adresie siedziby klubu sportowego;

 2. lista założycieli zawierająca:

 • imię i nazwisko,

 • datę i miejsce urodzenia,

 • miejsce zamieszkania,

 • własnoręczne podpisy.

 1. lista   obecności   na   Zebraniu   Założycielskim  z  własnoręcznymi podpisami (min. 15 osób);

 2. statut Klubu (2 egzemplarze), określający w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,

 • cele i sposoby ich realizacji,

 • sposób nabywania  i  utraty   członkostwa,   przyczyny  utraty  członkostwa   oraz  prawa i obowiązki Członków,

 • władze  stowarzyszenia,  tryb  dokonywania ich wyboru, uzupełniania  składu  oraz ich kompetencje,

 • sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań  majątkowych, a  także warunki ważności jego uchwał,

 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

 • zasady dokonywania zmian statutu,

 • sposób rozwiązywania się stowarzyszenia.

 1. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Wysokość opłat:

 • Opłata skarbowa w wysokości 10 zł - Opłata skarbowa dotyczy klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z opłaty skarbowej (podstawa prawna: art.2 ust.1 lit.g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnie mający siedzibę przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Sposób złożenia wniosku:

 • osobiście – w Sekretariacie lub Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu – ul. Pieloka 21
 • za pośrednictwem operatora pocztowego
 • poprzez ePUAP – dokument potwierdzony profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym
 • w formie dokumentu z podpisem elektronicznym, na adres e-mail: m.nalichowska@powiatoleski.pl

Termin odpowiedzi:

Sprawa jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni (w przypadku przedłożenia kompletu dokumentów).

Sposób odbioru dokumentów:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • odbiór osobisty w Starostwie Powiatowym w Oleśnie (wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a,
za pośrednictwem organu wydającego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Materiały

Wniosek o wpisanie do ewidencji klubów sportowych - Formularz interaktywny PDF
Wniosek​_o​_rejestrację​_do​_ewidencji​_klubów​_sportowych​_-​_Interaktywny​_formularz​_PDF​_.pdf 1.25MB
Wniosek o wpisanie do ewidencji klubów sportowych
Wniosek​_o​_rejestrację​_do​_ewidencji​_klubów​_sportowych.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}