W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego

Informacje i wnioski dotyczące postępowania awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (do pobrania poniżej w załącznikach do strony),
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 3. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 4. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju  prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż;
  • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu;
  • przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy.
 5. Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 6. Kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 7. W przypadku zmiany nazwiska - poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa.

Wysokość opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnie mający siedzibę przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

tel. (34) 375-06-23

e-mail: starostwo@powiatoleski.pl

Sposób złożenia wniosku:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21.

Termin odpowiedzi:

 1. wnioski złożone do dnia 30 czerwca danego roku – wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku;
 2. wnioski złożone do dnia 31 października danego roku – wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Sposób odbioru dokumentów:

Odbiór osobisty w Starostwie Powiatowym w Oleśnie (wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Opolskiego Kuratora Oświaty (45-081 Opole, ul. Piastowska 14) za pośrednictwem Starosty Oleskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się w Sekretariacie Starostwa, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowe informacje:

 1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego – nauczyciel mianowany – następuje po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną uchwałą Zarządu Powiatu w Oleśnie.
 2. Przewidywany czas trwania egzaminu – około 1 godziny i składa się z 2 etapów:
 • etap I: to prezentacja dorobku zawodowego – czas trwania do 20 minut. W czasie prezentacji należy posłużyć się środkami multimedialnymi oraz materiałami własnymi, potwierdzającymi spełnianie wymagań egzaminacyjnych i realizację omawianych osiągnięć;
 • etap II: to odpowiedzi na pytania członków komisji i rozwiązanie zadań, dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2200).         

Stopień nauczyciela mianowanego w drodze decyzji administracyjnej nadaje Starosta Oleski.

 

{"register":{"columns":[]}}