W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.

Data publikacji strony internetowej: 30.08.2023r.. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.08.2023

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • Linki otwierają się w tej samej karcie
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy korzystają z takich plików ze względu na obszerność publikowanych dokumentów aktów normatywnych. Redaktorzy dokładają starań, by zamieszczane pliki nie były w formie skanów.
  • Załączniki w postaci druków i wniosków  nie są w pełni dostępne cyfrowo - Administrator strony dołoży starań, by zniwelować barierę.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Aktualizację oświadczenia sporządzono dnia: 30 sierpni 2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Katarzyna Miszczuk, adres poczty elektronicznej redakcja@powiat.hajnowka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 682 51 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Hajnówce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka

tel. +48 (85) 682 23 05

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność architektoniczna

  • jedno czynne wejście do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych.
  • brak windy
  • brak toalet dla osób niepełnosprawnych

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Poradnia nie posiada tłumacza języka migowego.

{"register":{"columns":[]}}