W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

  1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
  2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
  3. turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
  4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
  5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
  6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
  7. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  8. podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie przedstawi zaświadczenie lekarskie informujące o aktualnym stanie zdrowia, a w szczególności o chorobie zasadniczej, przyjmowanych lekach i uczuleniach.

Do wniosku należy dołączyć:

1. kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności( lub orzeczenia równoważnego),

2. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez osobę niepełnosprawną, w przypadku osób  w wieku 16 – 24 lat,

Wysokość dofinansowania:

1) dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; dla osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby w wieku 16-24 uczącej się i niepracującej – 30% przeciętnego wynagrodzenia

2) dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 27% przeciętnego wynagrodzenia

3) dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 25% przeciętnego wynagrodzenia

4) dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej oraz dla opiekuna osoby niepełnosprawnej – 20% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.
 

Zgodnie z zasadami dofinansowania zawartymi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o dofinansowanie może się ubiegać osoba, której dochód nie przekracza:

1) 50% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) w przeliczeniu na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,  w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła. Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego nie może być krótszy niż 14 dni.

Uwaga !!!

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!

2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla powiatu na rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne na stronie: link poniżej.

 

Materiały

https://empatia.mpips.gov.pl
wniosek turnus rehabilitacyjny
Wniosek​_-​_Turnus​_rehabilitacyjny​_.pdf 0.35MB
{"register":{"columns":[]}}