W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rodzice biologiczni

Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

1. przyznanych świadczeń oraz dodatków, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka

2. średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Opłatę o której wyżej mowa, rodzice ponoszą od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Za ponoszenie opłaty, rodzice odpowiadają solidarnie. Opłatę za pobyt w pieczy, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

Opłaty, o której mowa powyżej, nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u rodziców.

Od opłaty, o której mowa powyżej, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna.

Należności z tytułu nieponoszenia opłaty, o której mowa powyżej, podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, o której mowa powyżej, za okres dłuższy niż 12 miesięcy starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości.

Opłaty za pobyt dziecka w pieczy nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.

{"register":{"columns":[]}}