W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Orzekanie o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wyszyńskiego 13 99-301 Kutno orzecznictwo@pcprkutno.pl tel. (24) 355-90-81/82

Właściwość miejscową Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu (w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych) i swoim zasięgiem obejmuje:

 •  miasta: Kutno, Żychlin, Krośniewice;
 • gminy: Kutno, Żychlin, Krośniewice, Łanięta, Strzelce, Krzyżanów, Bedlno, Nowe Ostrowy, Dąbrowice, Oporów;

Właściwość miejscową Zespołu ustala się według miejsca pobytu w przypadku osób:

 • bezdomnych,
 • przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
 • przebywających w zakładach karnych i poprawczych,
 • przebywających w domach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia.

Powiatowy Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzeka Powiatowy Zespół.
Zespół wydaje następujące dokumenty:

 • Orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16- go roku życia),
 • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (po 16-tym roku życia),
 • Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
 • Legitymacje osób niepełnosprawnych.

Druki udostępnione w zakładce: Druki i wnioski do pobrania

Do składanego wniosku o wydanie orzeczenia należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (w oryginale) wydane przez lekarza pod, którego opieką znajduje się osoba zainteresowana lub dziecko (ważne 30 dni);
 2. Dokumentację medyczną (np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, karty z poradni, opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, opinie szkolne),
 3. Posiadane orzeczenia z komisji lekarskich (np. ZUS, KRUS, MSWiA, KiZ, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności),
 4. Inną dokumentację mogącą mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Procedury

 1.  Dokumentację medyczną (oprócz zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Zespołu) należy złożyć w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez placówkę służby zdrowia lub okazać się kopią i oryginałem przy składanym wniosku.
 2. W przypadku gdy osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona przebywa decyzją sądu pod opieką opiekuna prawnego decyzją, należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą prawo do opieki nad orzekanym.
 3. Zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003r. W sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 224, poz.1328), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010r., §15 ust.1:

„Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia”. (Nie dotyczy wniosku o zmianę stanu zdrowia).

 1. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, po określeniu specjalności przewodniczącego składu orzekającego.
 2. Wniosek o wydanie orzeczenia rozpatruje dwuosobowy skład orzekający.
 3. Jeżeli osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiające osobiste stawiennictwo, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim a lekarz –przewodniczący składu uzna posiadaną dokumentację za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona wydana bez badania – tryb zaoczny. Prosimy wówczas o przybycie opiekuna lub innej osoby reprezentującej.
 4. Niestawienie się na posiedzenie składu orzekającego bez usprawiedliwienia (przedłożonego w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu) spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 5. Od wydanego orzeczenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Stopnie niepełnosprawności

Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • Lekki stopień niepełnosprawności- traktowane na równi z częściową niezdolnością do pracy.
 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności-traktowane na równi z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy,
 • Znaczny stopień niepełnosprawności- traktowane na równi z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydaje się dla celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • korzystanie z uprawnień karty parkingowej,
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego,
 • zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • uzyskania przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze,
 • korzystanie z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej (która ukończyła 16-ty rok życia) orzeka się na czas określony lub na stałe.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się do celów uzyskania:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • korzystania z uprawnień karty parkingowej (Prawo o ruchu drogowym),
 • uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze,
 • zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16-go roku życia.

{"register":{"columns":[]}}