W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

Klauzula ogólna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie reprezentowane przez Dyrektora, Regon: 472200940 

 

Siedziba: 99-301 Kutno, ul. Krzywoustego 11,

Kontakt: tel. 24 355 47 50sekretariat@pcprkutno.pl

 

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ido@pcprkutno.pl

 

 1. Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie:
 • obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO;
 • zawartych umów– art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • lub na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

 1. Pani / Pana dane będą przetwarzane w następujących celach, w ramach prowadzonej działalności Administratora:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 • realizacji umów zawartych z Administratorem;
 • w pozostałych przypadkach Pana/ Pani dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1. pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  2. podmioty przetwarzające, którym zlecimy wykonywanie naszych zadań (np. w zakresie obsługi informatycznej urzędu).

 

Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane do organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów określonych w pkt. 4. Następnie zostaną zarchiwizowane z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach.

 

 1. Osoba, której dane Administrator pozyskał, przy uwzględnieniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych,  ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
  2. ich sprostowania (poprawiania w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne),
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. wycofania zgody w każdym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią / Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.

Materiały

Klauzula​_ogólna​_ODO
Klauzula​_ogólna​_ODO.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}