W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i finansowany z jej budżetu, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Świadczenia funkcjonują na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania. Wniosek o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru uchwalonego przez radę gminy właściwą dla miejsca zamieszkania oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem mieszkania lub domu możesz złożyć w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej. Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny, za wyjątkiem ryczałtu za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, który jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby wnioskującej.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

Limity powierzchni mieszkania

Liczba osób w gospodarstwie domowym Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna zwiększona o 30 % dopuszczalnego przekroczenia Powierzchnia normatywna zwiększona o 50 % dopuszczalnego przekroczenia
1 osoba 35 m2 45,5 m2 52,5 m2
2 osoby 40 m2 52,0 m2 60,0 m2
3 osoby 45 m2 58,5 m2 67,5 m2
4 osoby 55 m2 71,5 m2 82,5 m2
5 osób 65 m2 84,5 m2 97,5 m2
6 osób 70 m2 91,0 m2 105,0 m2

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

  • jednoosobowym – 40% ( tj. 2 265,01 zł ) ,
  • wieloosobowym – 30% ( tj. 1 698,76 zł ) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5.662,53 zł.

W sytuacji, gdy dochód jest nieco wyższy nadal istnieje możliwość otrzymania dodatku mieszkaniowego wówczas gdy kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego. W tym przypadku należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

 

Materiały

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wniosek​_o​_przyznanie​_dodatku​_mieszkaniowego.doc 0.06MB
Deklaracja o dochodach
Deklaracja​_o​_dochodach.doc 0.02MB
Klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna​_dodatek​_mieszkaniowy.docx 0.02MB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda​_dodatek​_mieszkaniowy.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}