W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miasta i Gminy Lipsko

Deklaracja dostępności Serwisu Miasta i Gminy Lipsko

Miasto i Gmina Lipsko zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://samorzad.gov.pl/web/miasto-lipsko zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miasta i Gminy Lipsko

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-05.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-12-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są: Marcin Wojciechowski, adres poczty elektronicznej info@lipsko.eu, Przemysław Tomasik, adres poczty elektronicznej admin@lipsko.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 48 378 41 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Miasto i Gmina Lipsko ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko

Przed urzędem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przed urzędem znajduje się winda dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku z poziomu gruntu znajduje się od strony wschodniej. W budynku znajdują się wszystkie wydziały i referaty jednostki. Swoje biura posiadają tu też osoby na stanowiskach samodzielnych. Budynek wyposażony jest w schody. W Biurze Podawczym urzędu należy zgłosić potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami do których dostosujemy obsługę poszczególnych petentów - W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika telefonicznie lub przez pracownika Biura Podawczego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed wejściem do budynku, umieszczony jest dzwonek do przywołania obsługi. Urząd nie zapewnia możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

{"register":{"columns":[]}}