W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe

Refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych w gospodarstwie domowym

Warunek konieczny! Kocioł gazowy musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT  nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie
do gotowania  i  podgrzewania wody.

Komu przysługuje „refundacja podatku VAT”?

Gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Wpis do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) głównego źródła ogrzewania gospodarstwa  domowego  paliwem gazowym. Wpis do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 roku tj. wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB. 
 2. Opłacona faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 30 czerwca 2024
 3. Kryterium dochodowe nie może przekraczać:

        - dla gospodarstwa jednoosobowego - 2100 zł miesięcznie

        - w gospodarstwie domowym wieloosobowym - 1500 zł na osobę miesięcznie

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 rok - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku
 • 2022 rok - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 31 lipca 2024 roku
 • 2023 rok - w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2024 roku

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Jak ubiegać się o „refundację podatku VAT”?

Wnioski o refundację podatku Vat należy składać oddzielnie za 2023 rok oraz za 2024 rok (lista plików do pobrania poniżej).

Refundacja VAT wynikająca z opłaconej faktury za 2023 rok dotyczy okresu od 01.01.2023 do 31.12.2023, natomiast za 2024 rok okresu od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku. Wnioski  składa się wraz z wymaganymi dokumentami:

 1. fakturą dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 2. dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę,
 3. złożenie urzędowego wniosku o refundację podatku VAT. Minister właściwy do spraw energii udostępni w Biuletynie Informacji publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o refakturę podatku VAT zawartego w cenie gazu,
 4. dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny

Termin na złożenie wniosku o zwrot VAT

Wniosek o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku składa się nie później niż do 30 września 2024 roku w dowolnym terminie. Od 1 października 2024 wniosek za 2023 rok może obejmować jedynie fakturę Vat otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku. 

Wniosek o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 roku składa się nie później niż do 30 września 2024 roku w dowolnym terminie. Od 1 października 2024 wniosek za 2023 rok może obejmować jedynie fakturę Vat otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.  

Procedura rozpatrzenia wniosku

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Do wnioskodawcy zostaje przesłana informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, zostanie poinformowany o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Do postępowania w sprawie refundacji podatku VAT przepisy art. 23 ust. 3, 12 i 13, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i 4, art. 29, art. 30, art. 30a i art. 32 ust. 1–1d ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio.

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 roku poz. 2687 z późn. zm.).

 

 Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne.

Materiały

Wniosek refundacja VAT gaz 2023
wniosek-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-2023-r​_(1).docx 0.05MB
Wniosek refundacja VAT gaz 2024
wniosek-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-2024-r.docx 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}