W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie, które stanowi wsparcie w pokryciu części kosztów energii.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Gospodarstwo domowe tworzy

Gospodarstwo domowe tworzy:

 • osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022r.

Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę 2100 zł/1500 zł dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą tego dodatku, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Roczna wysokość dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Deklarację o źródłach ogrzewania budynku można złożyć na stronie www.ceeb.gov.pl lub w Urzędzie Gminy.

W przypadku gdy wysokość ustalonego dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku, który składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu. W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane. W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości musi być okazywany przy składaniu wniosku.
 3. Inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia dodatku osłonowego.

W przypadku składania kserokopii dokumentów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);
  2. złożyć bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach
  3. drogą elektroniczną - wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 2. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący dodatek osłonowy wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o dodatek do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 3. W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący dodatek osłonowy przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Materiały

wniosek dodatek osłonowy
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.01.2022 13:03 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Paluch
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dodatek osłonowy 4.0 29.01.2024 13:34 Agnieszka Węgrzyn
Dodatek osłonowy 3.0 29.01.2024 13:30 Agnieszka Węgrzyn
Dodatek osłonowy 2.0 12.01.2022 14:29 Jakub Kwaśny
Dodatek osłonowy 1.0 05.01.2022 13:03 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}