W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Buczkowicach

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” ), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. . Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach, ul. Lipowska 730, 43-374    Buczkowice.
 2. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania GOPS w Buczkowicach, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w GOPS w Buczkowicach za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gops.buczkowice.pl.
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach może przetwarzać dane osobowe klientów GOPS w Buczkowicach, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej przez klienta zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów GOPS w celach realizacji ustawowych zadań – odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach, 
 5. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 6. Klient GOPS w Buczkowicach ma prawo żądać od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania sprostowania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. 
   W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art.6 ust 1 lit a RODO – klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez GOPS w Buczkowicach narusza przepisy RODO – klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa i jest ono warunkiem prowadzenia sprawy w GOPS.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych punktów (m. in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników GOPS w Buczkowicach. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach może pozyskać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.05.2021 10:25 Magdalena Szafran
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Szafran
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona danych osobowych 2.0 15.06.2021 08:57 Magdalena Szafran
Ochrona danych osobowych 1.0 13.05.2021 10:25 Magdalena Szafran

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}