W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dowożenie gorących posiłków dla dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” uczęszczających do szkół na terenie Gminy Augustów w roku 2024

18.01.2024

Zapytanie ofertowe

 Znak sprawy: GOPS.26.3.2024                                                       Augustów 18.01.2024 r.   

 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie,

Ul. Mazurska 1C, 16 – 300 Augustów

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie i dowożenie gorących posiłków dla dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” uczęszczających do szkół na terenie Gminy Augustów w roku 2024.

 

Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych, wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto.

1.Opis przedmiotu zamówienia

 • Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie gorących posiłków w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem wliczonym w koszty zamówienia, od poniedziałku do piątku ( w dni nauki szkolnej),  w godzinach uzgodnionych z  przedstawicielami każdej ze szkół.
 • Zamawiający wymaga, aby surowcowy, uśredniony tzw. „wsad do kotła”, umożliwiający wyprodukowanie gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego, z uwzględnieniem wymogów niniejszego zamówienia, nie był niższy niż 9 zł brutto, licząc w cenach hurtowych.
 •  Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, ze świeżych, pełnowartościowych proguktów i zapewniać nie mniej niż 1 000 kcal w tym: - białko stanowić ma - ok. 15% posiłku, - węglowodany stanowić mają - ok. 50-55%posiłku, - tłuszcze stanowić mają - ok. 30-35% posiłku. Muszą posiadać aktualne terminy ważności, być urozmaicone, posiadać walory smakowe, estetyczne i zapachowe oraz uwzględniać obecność pełnowartościowego białka (mięso, jaja, ryby), a także warzyw i owoców. Produkcja posiłków nie może być oparta na mrożonych wyrobach kulinarnych i nie może być poddawana obróbce w kuchence mikrofalowej. Kaloryczność posiłków powinna być zgodna z normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Jadłospis powinien opierać się na wykorzystaniu sezonowości występowania produktów, z wykorzystaniem mięsa wieprzowego, filetów z kurczaka i filetów rybnych o określonej gramaturze - ziemniaki, kasza, ryż, makaron, pyzy (do wyboru) – 200g, - mięso, ryby – 100g, - surówka, warzywa gotowane – 100g.  Niedopuszczalne jest serwowanie dań barowych typu: parówki, hamburgery, zapiekanki lub tym podobnych (tzw. fast food).

1.1 Zakres zadań do realizacji:

 • gorące posiłki będą dostarczane przez pięć dni w tygodni tj. od poniedziałku do piątku ( w dni nauki szkolnej) do następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Białobrzegach, Szkoła Podstawowa w Janówce, Szkoła Podstawowa w Netcie, Szkoła Podstawowa w Rutkach, Szkoła Podstawowa w Żarnowie, Szkoła Podstawowa w Kolnicy;
 • zamawiający zastrzega zmianę okresu przygotowywania i wydawania gorących posiłków oraz zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków w zależności od potrzeb, o czym Wykonawca będzie każdorazowo informowany. Szacunkowa liczba posiłków objętych zamówieniem wyniesie 25 sztuk dziennie;
 • zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu jednego tygodnia. Wykonawca zobowiązany jest opracować tygodniowy jadłospis, który wywieszany będzie w każdym punkcie wydawania posiłków.

 

2. Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

2.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby, które spełniają poniższe warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i oświadczy, że spełnia w/w warunek),

-  posiadają wiedzę i doświadczenie (warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia – dołączone ewentualne rekomendacje w powyższym zakresie i oświadczy, ze spełnia w/w warunek)

UWAGA: poprzez zamówienie o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia należy rozumieć: świadczenie usługi gastronomicznej polegającej na dowożeniu i wydawaniu posiłków w co najmniej dwóch szkołach jednego dnia, w postaci drugiego dania dla min. 25 osób dziennie, średnio min. 4 razy w ciągu tygodnia przez okres min. 5 miesięcy.

-   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje zapleczem kuchennym, w którym przygotowywane będą dostarczane posiłki),

-   przedstawią sytuację ekonomiczną i finansową (warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i oświadczy, że spełnia w/w warunek).

 Składane dokumenty muszą zachować aktualność oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r w sprawie grup środków spożywczych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  (Dz.U. z 2016r. poz. 1154)

  1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału określonych w pkt. 2.1 uczestnik postępowania składa:
 • ofertę (wypełniony i podpisany formularz) - załącznik nr l,
 • parafowany wzór umowy - załącznik nr 2,
 • oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 3,
 • przykładowy miesięczny jadłospis. – załącznik 4

 

3.  Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia od dnia 5 lutego 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. z przerwą 21 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. (na czas nauki szkolnej z wyłączeniem świąt, wakacji oraz innych dni wolnych od zajęć szkolnych).

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

5.  Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.

6. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:

 • data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia - najpóźniej do 10-ego dnia miesiąca po miesiącu, za który ma być wystawiona,
 • termin zapłaty za otrzymaną fakturę - 14 dni od daty wpływu faktury.

7.   Przy ocenie oferty będzie brane pod uwagę niżej wymienione kryterium:

a) oferowana cena brutto za realizację zadania – Cof 80%,

b) ocena menu  – Om- 20%.

Ocena menu nastąpi na podstawie indywidualnej oceny każdego członka komisji.

W kryterium ocena menu Wykonawca może uzyskać max 5 pkt od jednego członka komisji. Od wszystkich członków Komisji max.15 pkt. Następnie zostanie zsumowana indywidualna ocena punktowa poszczególnych członków komisji i poddana ocenie porównawczej.

- za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów.

- w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

-  zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w warunkach zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

8. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

 Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć pisemnie do dnia 25. 01. 2024 r., do godziny 12.00, w siedzibie Ośrodka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Mazurska 1c, 16 – 300 Augustów (pokój nr 9), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Przygotowanie i dowożenie gorących posiłków dla dzieci w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” uczęszczających do szkół na terenie Gminy Augustów w roku 2024.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Rzepnicka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, tel. 87 643 74 37 wew.14, pokój nr 9.

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, gdy oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania a także zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Katarzyna Rzepnicka

Materiały

jadłospis
Załącznik​_nr​_4​_do​_zapytania​_ofertowego.docx 0.02MB
oświadczenie
Załącznik​_nr​_3.docx 0.01MB
umowa
Załącznik​_nr​_2​_.docx 0.02MB
oferta
Załącznik​_nr​_1.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}