W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacje o przedszkolu

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wierzbica, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

Gminne Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które: 

 • prowadzi nieodpłatną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w zakresie realizacji podstawy programowej,
 • dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 
 • zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. 

Głównym celem działalności przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. Przedszkole ma ambicje być placówką nowoczesną, nowatorską, przyjazną dzieciom oraz otwartą na potrzeby rodziców. Dążymy do zaspokojenia oczekiwań dzieci, rodziców i środowiska. Stwarzamy dzieciom warunki do indywidualnego, bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju. Sprawiamy, by każdy wychowanek naszego przedszkola czuł się akceptowany, radosny i szczęśliwy. 

Wizja Przedszkola

Praca z dziećmi oparta jest na pedagogice zabawy, która angażuje emocjonalnie dzieci, pobudza do twórczego myślenia i działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystywania własnych możliwości, a jednocześnie jest źródłem satysfakcji i radości. 

 1. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na osiąganie sukcesu. 
 2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. 
 3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich "inności". 
 4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu naszego przedszkola. 
 5. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 6. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna. 
 7. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
 8. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym. 
 9. Pragniemy stworzyć przedszkole o profilu ekologicznym kształtującym odpowiednie zachowania wobec otaczającej nas przyrody. 
 10. Stworzymy warunki do aktywnego uczestnictwa dzieci w życiu przyrody, do ukształtowania prawidłowych postaw wobec otaczającego nas środowiska. 

 

Misja Przedszkola

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dziecko czuje się kochane, akceptowane i szczęśliwe. 
Placówka promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 
 

Nasze Przedszkole:

 1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. 
 2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. 
 3. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 
 4. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. 
 5. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. 
 6. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką. 
 7. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się. 
 8. Rozwija kompetencje społeczne, uczy odróżniania dobra od zła. 
 9. Promuje aktywny tryb życia, codzienny kontakt z przyrodą poprzez organizowane spacery i wycieczki. 
 10. Promuje dbanie o zdrowie i proekologiczną postawę dziecka. 

 

PRZEDSZKOLE OFERUJE: 

pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o program "Nasze Przedszkole" program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci Wyd. MacEdukacja 

zajęcia dodatkowe bezpłatne: 

 • nauka religii 
 • zajęcia plastyczne 
 • zajęcia komputerowe 
 • zajęcia adaptacyjne 

zajęcia dodatkowe płatne przez rodziców: 

 • nauka języka angielskiego 

udział dzieci w organizowanych: 

 • zajęciach edukacyjnych 
 • wycieczkach, teatrzykach 
 • konkursach 
 • uroczystościach i imprezach przedszkolnych 
 • warsztatach 
 • spotkania z ciekawymi ludźmi 

zajęcia wspomagająco - korygujące rozwój dziecka 

rozwój zainteresowań i zdolności poprzez realizację opracowanych programów własnych: 

 • "Piękno przyrody żyje w Nas, będziemy wszyscy jej strażnikami" - program ekologiczny 
 • "Rośnij zdrowo" - program profilaktyki zdrowotnej 
 • "Jestem grzeczny i bezpieczny" - program wychowawczy 
 • "Jestem małym artystą" - program plastyczny 
 • "Z komputerem na wesoło" - program informatyczny 
 • "Uśmiechem witam przedszkole" - program adaptacyjny 
{"register":{"columns":[]}}