W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Zabrodzie

Przy stole Radni Gminy Zabrodzie, Wójt, Skarbnik, Sekretarz, na stole kartki, woda, na ścianie godło Polski, herb, ekran projektora, na dole ekranu herb Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 z późn. zm. ) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 16 listopada 2021 roku o godz. 13.00, która zostanie przeprowadzona w stacjonarnym trybie obradowania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Zabrodzie oraz w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości pod drogę gminną w miejscowości Gaj  gmina Zabrodzie. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości w miejscowości Niegów gmina Zabrodzie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy na okres 3 miesięcy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wyszków prowadzenia niektórych działań w ramach zadań publicznych dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przed przemocą oraz udzielenia na ten cel dotacji w 2022 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zabrodzie w 2021 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie  na lata 2021-2036.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2021.
 20. Przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Zabrodzie za rok szkolny 2020/2021.
 21. Przedstawienie informacji o interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na nie.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie
/-/ Sylwia Maria Marciszewska

Materiały

Zaproszenie na sesję wraz z projektami uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej
Przekaz na żywo sesji Rady Gminy Zabrodzie
{"register":{"columns":[]}}