W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WNIOSKI O STYPENDIUM

Przypominamy, że od dnia 1 września 2021 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021 r.

Czarny napis na białym tle OGŁOSZENIE

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium szkolne nie może być większa niż  528 zł netto (Dz.U.2020 poz.1876 art. 8 pkt 1 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej). Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Zabrodzie.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
a)    rodziców / opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
b)    pełnoletniego ucznia
c)    dyrektora szkoły

Stypendium nie przysługuje:
a)    uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
b)    uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Zabrodzie.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie).

Dokumentami potwierdzającymi dochód są:

a)    zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu sierpniu 2021r.   
b)    zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

c)    oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przez osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
d)    zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy),

e)    nakaz płatniczy z 2021r.   lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
f) wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia od    komornika o nieściągalności alimentów,

g)    odcinek renty / emerytury za m-c sierpień 2021r.

h)    oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
i)    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2020r. o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny                      w wysokości 308zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r.Dz.U. z 2018r. poz.1358) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
a)    klęski żywiołowej,

b)   wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),

c)    innych, szczególnych okoliczności,

Wnioski będą dostępne są w szkołach oraz w Urzędzie Gminy.  Wnioski wraz z załącznikami należy składać w pok. Nr 15  Urzędu  Gminy  w Zabrodziu.

W razie pytań  proszę dzwonić pod numer telefonu  29 642 31 93; a.sosna@zabrodzie.pl
 Termin składania wniosków – do 15 września 2021r.

Materiały

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Wniosek​_o​_​_stypendium​_IX​_2021.pdf 0.32MB
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Wniosek​_o​_​_stypendium​_IX​_2021.docx 0.03MB