W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

INFORMACJA WÓJTA GMINY ZABRODZIE

w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

  W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się do Rady Gminy Zabrodzie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na  ławników :

do Sądu Rejonowego w Wyszkowie – 1 ławnik do orzekania w Wydziale Rodzinnym i   Nieletnich.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechny ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) :

1. ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

2. ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

3. nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

4. kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin : prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli, mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.


5. termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

6. zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu, o którym  mowa w pkt. 5, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych  pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

7. zgłaszania kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty,  które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, ze nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, ze nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

8. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

9. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

10. koszty opłaty za:

 1. wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa,
 2. za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w pk.7.4 ponosi kandydat na ławnika,
 3. za wydanie aktualnego odpisu lub zaświadczenia , o których mowa w pk 8 ponosi Skarb Państwa.

11. Rada Gminy w Zabrodziu  zasięgnie od Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. w kancelarii Urzędu Gminy w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 51  w godzinach od 8:00 do 14:00 . Wzory dokumentów dotyczące zgłoszeń można pobrać w pokoju nr 9. Dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zabrodziu - www.zabrodzie.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości -www.ms.gov.pl.

Wójt Gminy Zabrodzie
/-/  Krzysztof Jezierski

Materiały

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
2023​_karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.pdf 0.09MB
ZAŚWIADCZENIE KRK
2023​_-​_zaswiadczenia-do-krk.docx 0.02MB
Lista osób popierających
2023-​_lista​_osob​_popierajacych.pdf 0.34MB
OŚWIADCZENIE
2023​_-oswiadczen--lawnika-art-162-par-2-usp.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}