W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stypendia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej

Stypendia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej


Urząd Gminy Wymiarki informuje o zbliżającym się terminie naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2023/2024.
Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Pomoc materialna przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 600 zł netto. Dochód wyliczany jest wg zasad określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Do dochodu nie wliczamy świadczenia wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+).
Świadczenie przyznawane jest na wniosek:
• rodziców (prawnych opiekunów) • pełnoletniego ucznia, • dyrektora szkoły lub kolegium.
W przypadku uczniów i wychowanków wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2022 r.) należy składać od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. w budynku Urzędu Gminy ul. Księcia Witolda - sekretariat. W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do 15.10.2023 r.
Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Referacie Administracyjnym - Oświata, pok. nr 9, nr tel.: 68 360 40 45 w. 19.
Niezbędne dokumenty można pobrać ze strony www.wymiarki.pl/ zakładka oświata
Wójt
/-/ Lech Miszewski

Materiały

Wniosek o przyznanie stypendium
Wniosek​_o​_przyznanie​_stypendium.pdf 0.06MB
Regulamin stypendia
Uchwała-Regulamin​_stypendium.pdf 0.44MB
Ogłoszenie stypendia
ogłoszenie​_stypendia​_20232024.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}