W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Samodzielne stanowiska pracy

Informacje dotycząca usuwania pokryć dachowych zawierających azbest
Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

Materiały

Obwieszczenie Wójta Gminy Szastarka z dn 6 czerwca 2024 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie
Obwieszczenie​_Wójta​_Gminy​_Szastarka​_z​_dn​_6​_czerwca​_2024​_r​_o​_udostępnieniu​_informacji​_o​_środowisku​_i​_jego​_ochronie.pdf 0.44MB
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa dróg powiatowych nr 2740L i 2738L w gminie Szastarka
doc03662920240617110240.pdf 9.95MB
Zawiadomienie o Wydaniu Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla Przebudowy Dróg Powiatowych nr 2740L i 2738L w Gminie Szastarka
doc03662820240617110210.pdf 0.45MB
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie 6220​_1
Zawiadomienie​_o​_wszczęciu​_postępowania​_administracyjnego​_o​_udostępnieniu​_informacji​_o​_środowisku​_i​_jego​_ochronie​_6220​_1.pdf 2.07MB
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie 6220​_2
Zawiadomienie​_o​_wszczęciu​_postępowania​_administracyjnego​_o​_udostępnieniu​_informacji​_o​_środowisku​_i​_jego​_ochronie​_6220​_2.pdf 2.19MB
Dofinansowanie na utylizację azbestu na podstawie zawartych umów z ARiMR
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
Odpady komunalne

Osiągnięte przez Gminę Szastarka poziomy recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych

 

ROK

POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU – ODPADY KOMUNALNE :PAPIER, METAL, TWORZYWO SZTUCZNE, SZKŁO (%)

POZIOM PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO URZYCIA I ODZYSKU- INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (%)

POZION OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI(%)

2019

33,51

100

2,96

2020

45,00

98,87

2,29

2021

21,31

0

0,43

2022

22,97

0

0,82


Miejscem zagospodarowania przez podmiot odpadów z naszej gminy, w tym: odpadów segregowanych, odpadów niesegregowanych (zmieszanych), bioodpadów jest Zakład Zagospodarowania Odpadów EKOLAND POLSKA S.A. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.

Dodatkowo pozostałości z sortowania i mechaniczno-biologicznego  przetwarzania odpadów przeznaczonych do składowania są przekazywane na: EKOLAND POLSKA S.A. Składowisko Odpadów „Piaski”, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik.


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych „PSZOK” prowadzony przez Gminę Szastarka.

Znajduje się pod adresem - Szastarka, ul. Lubelska 5, 23-225 Szastarka

Świadczy usługi w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 8:00 do 12:00.

Przyjmuje on odpady: metale, papier i tektura, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady medyczne w szczególności igły i strzykawki, odpady niebezpieczne, odpady budowlane i remontowe.

Usługa nieodpłatna dla mieszkańców gminy.


PUNKTY ODBIORU ODPADÓW ROLNICZYCH

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz.1469, z późn. zm.)Wójt Gminy Szastarka zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

 

FOLIA I SZNURKI ROLNICZE

  • Green-Land Łazy 292A, 21-400 Łuków tel. 515-901-946 lub503-105-787 – folia po sianokiszonce, worki po nawozach posegregowane na kolory biały i zielony, Big-Bagi, -  usługa odpłatna,
  • Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna, tel. (81)752-06-46

– folia rolnicza (niezanieczyszczona) transport we własnym zakresie–usługa odpłatna.

  • East-Eco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej,

tel. 514-687-876 -folia rolnicza po sianokiszonce, po nawozach, tunelach –usługa odpłatna,

  • Lub-Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502-636-439-folia rolnicza

(niezanieczyszczona), sznurek, siatka, opony powstające w gospodarstwach rolnych - usługa odpłatna,

OPONY ROLNICZE

  •  Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667-955-230,          667-955-016 – usługa odpłatna.
  •  P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas: ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa -tel. 691-370-360

– usługa odpłatna,

  • Lub-Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502-636-439- usługa odpłatna,

Odpady rolnicze oraz inne odpady powstałe przy prowadzonej działalności gospodarczej nie są odpadami komunalnymi. Nie można ich gromadzić i składować razem z odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zabronione jest ich porzucanie w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub palenie we własnym zakresie. Rolnicy oraz inni przedsiębiorcy będący wytwórcami odpadów mają obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady z prowadzonej działalności.

 

Materiały

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Deklaracja​_o​_wysokości​_opłaty​_za​_gospodarowanie​_odpadami.pdf 0.24MB

Zdjęcia (2)

Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew
Materiały dotyczące odpadów

Materiały

Harmonogram​_wywozu
Harmonogram​_wywozu​_odpadów​_komunalnych​_na​_rok​_2022.pdf 0.22MB
Harmonogram
Harmonogram​_wywozu​_odpadów​_z​_firm​_w​_gminie​_Szastarka​_w​_2022​_roku.pdf 0.27MB
Informacje
Informacje​_dotyczące​_zmian​_w​_gminnym​_systemie​_gospodarki​_odpadami​_komunalnymi.pdf 0.04MB
Deklaracja
Deklaracja​_o​_wysokości​_opłaty​_za​_gospodarowanie​_odpadami​_komunalnymi​_(DOC).doc 0.10MB
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szastarka za rok 2013
Analiza​_stanu​_gospodarki​_odpadami​_komunalnymi​_na​_terenie​_gminy​_Szastarka​_za​_rok​_2013.pdf 0.06MB
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szastarka za rok 2014
Analiza​_stanu​_gospodarki​_odpadami​_komunalnymi​_na​_terenie​_gminy​_Szastarka​_za​_rok​_2014.pdf 0.06MB
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szastarka za rok 2015
Analiza​_stanu​_gospodarki​_odpadami​_komunalnymi​_na​_terenie​_gminy​_Szastarka​_za​_rok​_2015.pdf 0.06MB
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szastarka za rok 2016
Analiza​_stanu​_gospodarki​_odpadami​_komunalnymi​_na​_terenie​_gminy​_Szastarka​_za​_rok​_2016.pdf 0.06MB
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szastarka za rok 2017
Analiza​_stanu​_gospodarki​_odpadami​_komunalnymi​_na​_terenie​_gminy​_Szastarka​_za​_rok​_2017.pdf 0.99MB
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szastarka za rok 2018
Analiza​_stanu​_gospodarki​_odpadami​_komunalnymi​_na​_terenie​_gminy​_Szastarka​_za​_rok​_2018.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}