W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Stypendium szkolne 2021/2022

stypendium szkolne 2021/2022

Wnioski o stypendium szkolne można składać od 1 września 2021r.

Stypendium szkolne jest przyznawane dla uczniów, którzy zamieszkują na trenie Gminy Stryszów!

Podstawa prawna:  Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 1327  z 31.07.2020r.) 

Kto może otrzymać?
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • Uczniom i słuchaczom szkół publicznych i niepublicznych, w tym niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych  zaliczanych do systemu oświaty (SIO) – dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.  
 • Słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Przyznanie stypendium uwarunkowane jest występowaniem przynajmniej jednej przesłanki w rodzinie ucznia: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
UWAGA! Zmiana kryterium dochodowego

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto – kwota obowiązuje do 31.12.2021r. Natomiast od 01.01.2022r. kryterium dochodowe wynosi 600,00 zł netto.
Składający wniosek:

 • rodzic ucznia ( jako rodzica należy też rozumieć prawnego opiekuna małoletniego ucznia- art. 3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty),
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły lub  kolegium

Miejsce składania wniosku: Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu, budynek Szkoły Podstawowej w Stroniu.
 Termin składania wniosków :
 

Wymagane dokumenty które należy złożyć do wniosku:
1) zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o uzyskanych dochodach ( za miesiąc sierpień 2021r.)
2) zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy - (miesięczny dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się w wysokości 308 zł, od 01.01.2022r. ryczałtowy dochód w rolnictwie z 1 ha przeliczeniowego: 345 zł. );
3) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o pobranych świadczeniach z wyjątkiem tzw. "jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego";
4) zaświadczenie lub decyzje z urzędu pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna i o wysokości pobieranego zasiłku (netto);
5) decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
6) postanowienia sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach;
7) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego jeżeli działalność była prowadzona w poprzednim roku podatkowym, albo oświadczenie podatnika jeżeli działalność była rozpoczęta w bieżącym roku. Zaświadczenie o dochodach od naczelnika urzędu skarbowego powinno zawierać informację o wysokości:

 • przychodu
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
 • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne
 • należnego podatku,
 • odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (1/12) lub nie złożył deklaracji miesięcznej podatkowej (PIT-5), to przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o informacji j. w. lecz za poprzedni rok kalendarzowy oraz ilość miesięcy w których podatnik prowadził działalność gospodarczą.
8) W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby, zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowody opłacenia składek ZUS ;
 

Materiały

Wniosek o stypendium szkolne na rok 2021/2022
WNIOSEK-O​_STYPENDIUM-​_NOWY.docx 0.03MB