W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Skąpe z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2023r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 13/2023 Wójta Gminy Skąpe z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Skąpe w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Ogłaszam nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2023 r. w zakresie:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

4) krzewienia kultury muzycznej oraz twórczości ludowej,

5) bezpieczeństwa i porządku publicznego,

6) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,

7) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

§ 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.), z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie, w którym Komisja ma opiniować.

§ 3. Członkowie Komisji, będący przedstawicielami organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) powoływani są do opiniowania ofert złożonych w drodze Otwartego Konkursu Ofert.

§ 4. Do członków Komisji, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

§ 5. Członkowie Komisji powoływani są na czas do zakończenia procedur związanych z rozpatrywaniem ofert złożonych w Konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Skąpe z dnia 23 stycznia 2023 roku. Z tytułu pracy w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. Nie są też zwracane koszty przejazdów związanych z udziałem w Komisji Konkursowej.

§ 6. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

§ 7. Warunkiem udziału w naborze na członków Komisji Konkursowej jest złożenie wypełnionego Zgłoszenia Kandydatury na Członka Komisji Konkursowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zgłoszenia można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego2023r. drogą elektroniczną na adres: zatepca@skape.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy SkąpeZgłoszenie należy złożyć w kopercie z dopiskiem:

„Zgłoszenie Kandydatury na Członka Komisji w 2023 r. - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

„Zgłoszenie Kandydatury na Członka Komisji w 2023 r. - wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych”

„Zgłoszenie Kandydatury na Członka Komisji w 2023 r. - gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego”

„Zgłoszenie Kandydatury na Członka Komisji w 2023 r. – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

„Zgłoszenie Kandydatury na Członka Komisji w 2023 r. - krzewienia kultury muzycznej oraz twórczości ludowej

„Zgłoszenie Kandydatury na Członka Komisji w 2023 r. - bezpieczeństwo i porządek publiczny

„Zgłoszenie Kandydatury na Członka Komisji w 2023 r. - działalności na rzecz dzieci i młodzieży

§ 9. O terminie i miejscu obrad Komisji Konkursowej członkowie zostaną poinformowani telefonicznie.

§ 10. Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy Skąpe.

§ 11. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

​​​​​​​

Wójt Gminy Skąpe 

/-/ Zbigniew Woch

Materiały

Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Skąpe z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2023r.
Zarządzenie​_Nr​_20.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.01.2023 15:33 Michał Czajka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Alicja Hoppen - Anyszko
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Skąpe z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2023r. 2.0 31.01.2023 08:46 Michał Czajka
Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Skąpe z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2023r. 1.0 27.01.2023 15:33 Michał Czajka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}